دسترسی سریع
بیژن دواز

بیژن دواز

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسریاضی محض
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه تهرانریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه شیرازریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئيس کمیسیون تخصصی علوم پایه (۱)
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس علوم
1395-دانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی دانشگاه
13841386دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
13821384دانشگاه یزدرییس مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر پیشرفته
جبر جابجایی
نظریه ابرساختارهای جبری
گروه‌های خطی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
جبر
منطق فازي
گراف

اطلاعات تماس

davvaz [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/davvaz ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰
31232714 38210695
اتاق مجازی