لینک های ضروری
بیژن دواز

بیژن دواز

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۷دانشگاه تربیت مدرسریاضی محض
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه تهرانریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه شیرازریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئيس کمیسیون تخصصی علوم پایه (۱)
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس علوم
1395-دانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی دانشگاه
13841386دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
13821384دانشگاه یزدرییس مجتمع علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جبر پیشرفته
جبر جابجایی
نظریه ابرساختارهای جبری
گروه‌های خطی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
جبر
منطق فازی
ترکیبیات
نظریه مجموعه‌ها

اطلاعات تماس

davvaz [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/davvaz ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰
31232714 38210695