لینک های ضروری
بمانعلی دهقان منگابادی

بمانعلی دهقان منگابادی

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۹۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرسالهیات- علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۶۹دانشگاه تهرانالهیات- علوم قرآن و حدیث
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه فردوسی مشهدالهیات و معارف اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941398دانشگاه یزدسرپرست پردیس مهریز
13941394دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی تفسیری فریقین
فقه‌الحدیث
تاریخ
حدیث تفسیر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تفسیر
علوم قرآن
فقه‌الحدیث
تاریخ حدیث
کلام اسلامی

اطلاعات تماس

badehghan [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bdehghan/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233391 38210310