دسترسی سریع
بمانعلی دهقان منگابادی

بمانعلی دهقان منگابادی

دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۹۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرسالهیات- علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۶۹دانشگاه تهرانالهیات- علوم قرآن و حدیث
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه فردوسی مشهدالهیات و معارف اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13941398دانشگاه یزدسرپرست پردیس مهریز
13941394دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی تفسیری فریقین
فقه‌الحدیث
تاریخ
حدیث تفسیر

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مكاتب تفسيري
قرآن و عهدين

اطلاعات تماس

badehghan [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bdehghan/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233391 38211753
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )