دسترسی سریع
بمانعلی دهقان منگابادی
دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث