دسترسی سریع
بمانعلی دهقان منگابادی
دانشیار، دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث

1. The study of lifestyle indices of the family according to holy quran

Abdolkarim Ataee, BEMANALI DEHGHAN MONGABADI, (2019), Journal of organizational behavior research, 4(2), 1-21 (No: 22851)

2. مباني تاويلات قاضي نعمان از آيات فقهي در بوته نقد

فروغ ضيغمي نژاد, امير جودوي, بمانعلي دهقان منگابادي (1397)، قرآن فقه و حقوق اسلامي، 4(8)، 103-131 (شماره: 21811)

3. زركشي ، محمدبن عبدالله بن بهادر

بمانعلي دهقان منگابادي, mohammadkazem rahmati (1395)، دانشنامه جهان اسلام، (21)، 378-385 (شماره: 18039)

4. Critically reviewing some aspects of sayed ahmad khan hindi s exegesis

Mostafa Poorkerman, Samiyeh G.Shahbazi, BEMANALI DEHGHAN MONGABADI (2016), International journal of humanities and cultural studies, 1(3), 911-922 (No: 12058)

5. Symbolism in tafsir attributed to ibn arabi

BEMANALI DEHGHAN MONGABADI, Sara Naderibeni, Ahmad Zeinali Darb Hanzi (2016), Journal of islamic studies and culture, 4(1), 155-163 (No: 12789)

6. جنود السموات والارض از منظر آيات و روايات

بمانعلي دهقان منگابادي (1394)، كتاب قيم، (9)، 139-162 (شماره: 8696)

7. بررسي تطبيقي حكم نكاح متعه از ديدگاه شيخ طوسي و ابوحنيفه

نجمه شريف پور, بمانعلي دهقان منگابادي (1394)، مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق، 1(15)، 31-55 (شماره: 12198)