دسترسی سریع
علی دلشاد
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی

1. شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه مقصدهاي خلاق گردشگري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)

علي دلشاد, حميدرضا جزيني (1398)، چهارمين كنگره بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران، تبريز (شماره: 20239)

2. آسيب شناسي توسعه گردشگري كشور تحليلي بر برنامه هاي پنج ساله توسعه

علي دلشاد (1395)، اولين همايش ملي گردشگري مديريت فرصت ها و جاذبه ها، يزد (شماره: 14786)

3. تحليلي بر وضعيت آتي توسعه مقصد گردشگري كلاردشت

علي دلشاد (1395)، اولين همايش ملي گردشگري مديريت فرصت ها و جاذبه ها، يزد (شماره: 14787)