دسترسی سریع
علی دلشاد
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی

1. مدل اثرگذاري هوشمندي بر رقابت پذيري مقصدهاي گردشگري شهري در ايران

علي دلشاد (1400)، جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي، 11(38)، 49-70 (شماره: 24533)

2. تحليل رقابت پذيري مقصدهاي گردشگري شهري در ايران

علي دلشاد (1400)، گردشگري شهري، 8(1)، 143-161 (شماره: 25130)

3. اثرگذاري هوشمندي بر رقابت پذيري مقصد گردشگري شهر يزد

علي دلشاد (1400)، كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني، 9(1)، 105-129 (شماره: 25137)

4. تحليل هوشمندي مقصدهاي گردشگري شهري در ايران

علي دلشاد (1400)، جغرافيا و توسعه، 19(64)، 17-36 (شماره: 25439)

5. تحليل اثرگذاري هوشمندي در رقابت پذيري مقصدهاي گردشگري مورد مطالعه: دوازده مقصد شهري منتخب در ايران

علي دلشاد (1400)، گردشگري و توسعه، 10(3)، 247-261 (شماره: 26067)

6. رقابت پذيري مقصدهاي گردشگري: فراتحليل كيفي پژوهشها با استفاده از شاخص سهگانه بليكي

محمود ضيائي, علي دلشاد, محمدتقي تقوي فرد, ابوالفضل تاج زاده نمين (1399)، برنامه ريزي توسعه كالبدي، 7(20)، 75-92 (شماره: 23605)

7. چارچوب مفهومي هوشمندي مقصدهاي گردشگري شهري با رويكرد فراتركيب

محمود ضيائي, علي دلشاد, محمدتقي تقوي فرد, ابوالفضل تاج زاده نمين (1399)، ، 9(22)، 188-213 (شماره: 23603)

8. تحليلي بر موانع توسعه گردشگري الكترونيك در ايران، رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيري فازي

علي دلشاد, فرزانه ابوهاشم آبادي, ايمن قاسميان صاحبي, مهدي اجلي (1397)، كاوش هاي مديريت بازرگاني، 10(19)، 189-212 (شماره: 13094)

9. تحليل عوامل موثر بر توسعه و تكامل مقصدهاي گردشگري

علي دلشاد (1396)، گردشگري و توسعه، 2(10)، 135-149 (شماره: 15359)

10. اولويت بندي و تعيين روابط بين شاخصهاي سنجش پايداري توسعه گردشگري

علي دلشاد, فرزانه ابوهاشم آبادي, ايمن قاسميان صاحبي (1396)، مطالعات مديريت گردشگري، 12(39)، 73-94 (شماره: 15360)

11. عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات در هتلهاي شهر شيراز

محمود نادري بني, علي دلشاد, فاطمه محمدي, مرضيه اديب نيا (1395)، مطالعات مديريت گردشگري، دهم(29)، 69-93 (شماره: 12204)