دسترسی سریع
علی دلشاد
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی

1. چارچوب مفهومي هوشمندي مقصدهاي گردشگري شهري با رويكرد فراتركيب

محمود ضيائي, علي دلشاد, محمدتقي تقوي فرد, ابوالفضل تاج زاده نمين (1399)، ، 9(22)، 188-213 (شماره: 23603)

2. تحليلي بر موانع توسعه گردشگري الكترونيك در ايران، رويكرد مدل سازي ساختاري تفسيري فازي

علي دلشاد, فرزانه ابوهاشم آبادي, ايمن قاسميان صاحبي, مهدي اجلي (1397)، كاوش هاي مديريت بازرگاني، 10(19)، 189-212 (شماره: 13094)

3. تحليل عوامل موثر بر توسعه و تكامل مقصدهاي گردشگري

علي دلشاد (1396)، گردشگري و توسعه، 2(10)، 135-149 (شماره: 15359)

4. اولويت بندي و تعيين روابط بين شاخصهاي سنجش پايداري توسعه گردشگري

علي دلشاد, فرزانه ابوهاشم آبادي, ايمن قاسميان صاحبي (1396)، مطالعات مديريت گردشگري، 12(39)، 73-94 (شماره: 15360)

5. عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات در هتلهاي شهر شيراز

محمود نادري بني, علي دلشاد, فاطمه محمدي, مرضيه اديب نيا (1395)، مطالعات مديريت گردشگري، دهم(29)، 69-93 (شماره: 12204)