دسترسی سریع
علی دلشاد
استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی