لینک های ضروری
علی دولتی
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزددبیر مجمع مشورتی سیاست‌گذاری
13911393دانشگاه یزدعضو شورای نظارت و ارزیابی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
13891391دانشگاه یزدمعاون اداره تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زبان تخصصی آمار
نطریه اندازه و احتمال، تاریخ و فلسفه آمار و احتمال، تاریخ ریاضیات
روش‌های چندمتغیره گسسته، مدل‌های خطی، استنباط آماری
طرح آزمایش روش‌های چند متغیره پیوسته
روش‌های آماری، احتمال فرایندهای تصادفی، نظریه صف

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آماره‌های ترتیبی
احتمال و فرایندهای تصادفی
نظریه توزیع‌ها
مدل‌سازی وابستگی
تابع مفصل (Copula) و کابردهای آن

اطلاعات تماس

adolati [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/dolati
https://pws.yazd.ac.ir/adolati ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۶۹۵ ۳۸۲۱۰۶۴۴