لینک های ضروری
علی دولتی
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزددبیر مجمع مشورتی سیاست‌گذاری
13911393دانشگاه یزدعضو شورای نظارت و ارزیابی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
13891391دانشگاه یزدمعاون اداره تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های آماری، احتمال فرایندهای تصادفی، نظریه صف
طرح آزمایش روش‌های چند متغیره پیوسته
روش‌های چندمتغیره گسسته، مدل‌های خطی، استنباط آماری
نطریه اندازه و احتمال، تاریخ و فلسفه آمار و احتمال، تاریخ ریاضیات
زبان تخصصی آمار

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تابع مفصل (Copula) و کابردهای آن
مدل‌سازی وابستگی
نظریه توزیع‌ها
احتمال و فرایندهای تصادفی
آماره‌های ترتیبی

اطلاعات تماس

adolati [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/dolati
https://pws.yazd.ac.ir/adolati ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۶۹۵ ۳۸۲۱۰۶۴۴