لینک های ضروری
علی دولتی

علی دولتی

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه شیرازآمار
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۳دانشگاه صنعتی اصفهانآمار

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای برنامه‌ریزی درسی
13961398دانشگاه یزددبیر مجمع مشورتی سیاست‌گذاری
13911393دانشگاه یزدعضو شورای نظارت و ارزیابی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه آمار
13891391دانشگاه یزدمعاون اداره تحصیلات تکمیلی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های آماری
زبان تخصصی آمار
فرایندهای تصادفی
طرح تحلیل آزمایش ها
نظریه صف بندی
تحلیل چند متغیره گسسته
مدل های خطی
استنباط آماری
احتمال و نظریه اندازه
تاریخ و فلسفه آمار
تحلیل چند متغیره
استنباط آماری برای علم سنجی
مدل های آماری در اقتصاد
آمار و احتمال مهندسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه مفصل و مدل سازی وابستگی
آمار ناپارامتری
تحلیل چند متغیره

اطلاعات تماس

adolati [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/adolati ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸
31232695 38210695