لینک های ضروری
الهام عباسی هرفته
استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۰۱۳۹۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۸۸۱۳۹۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرعلوم کامپیوتر
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه یزدعلوم کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌نویسی به زبان C
هوش مصنوعی
برنامه‌نویسی پیشرفته
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بیوانفورماتیک
سیستم‌های هوشمند
بازشناسی الگو
یادگیری ماشین

اطلاعات تماس

e.abbasi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/e.abbasi
https://pws.yazd.ac.ir/e.abbasi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
۳۱۲۳۳۸۹۲