دسترسی سریع
محمد‌رضا اختصاصی

محمد‌رضا اختصاصی

استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه تهرانآبخیزداری
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۲دانشگاه تهرانآبخیزداری
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۴دانشگاه تهرانمرتع و آبخیز

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای انتشارات و تامین منابع علمی
1401-دانشگاه یزدعضو شورای علمی علوم پایه و کاربردی کرسی‌های ترویجی و تخصصی
1401-دانشگاه یزدرئیس کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و کویرشناسی دور نهم هیأت ممیزه
13671377دانشگاه تهرانرئیس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئومورفولوژی
کنترل فرسایش بادی
سازندهای کواترنر
مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز
مبارزه بیولوژیک با فرسایش

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mr_ekhtesasi ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
31232817 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 17)