دسترسی سریع
سید محمود الهام‌بخش

سید محمود الهام‌بخش

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا--دانشگاه تهرانزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13831385دانشگاه یزدرییس دانشکده زبان و ادبیات
1390-اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامیرییس انجمن شعر وزیری یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
عروض وقافیه
معانی وبیان
بلاغت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس