لینک های ضروری
محمد‌رضا علمی

محمد‌رضا علمی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۲دانشگاه تهرانبرنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه تربیت مدرسمحیط زیست
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۰دانشگاه تهرانمحیط زیست

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13931395دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
13841385دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
13761382دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ارزیابی اثرات توسعه (کارشناسی ارشد)
آمایش سرزمین (کارشناسی ارشد)
ارزیابی محیط زیست (کارشناسی)
شناخت محیط زیست (کارشناسی)
مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی (کارشناسی)
پارک‌داری (کارشناسی)
اکولوژی (کارشناسی)
محیط‌شناسی انسانی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
آمایش سرزمین
تهیه طرح مدیریت مناطق حفاظتی محیط زیست
مکان‌یابی طرح‌های توسعه‌ای

اطلاعات تماس

melmi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/elmi
https://pws.yazd.ac.ir/melmi ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
31233270 38210312