لینک های ضروری
محمد‌رضا علمی
استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست