لینک های ضروری
سیده زینب عمادیان

سیده زینب عمادیان

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی ارشد-۱۳۸۵دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی۱۳۷۷-دانشگاه شهید بهشتیمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدسرپرست مرکز پژوهشی بین‌المللی بادگیر
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌های آموزشی هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تنظیم شرایط محیطی
تاسیسات الکتریکی
مقدمات طراحی معماری ۲
طراحی معماری ۲
معماری هم‌ساز با اقلیم
روش تحقیق

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
انرژی و معماری
معماری هم‌ساز با اقلیم (مطالعات مرتبط با انرژی و معماری)
معماری و نور طبیعی
مطالعات و طراحی مسکن

اطلاعات تماس

z_emadian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/emadian
https://pws.yazd.ac.ir/emadian ساختمان دانشکده هنر و معماری
31234523 38223700