دسترسی سریع
محمدحسن امتحانی

محمدحسن امتحانی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا--دانشگاه آزاد اسلامیجنگلداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

m.h.emtahani [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
31233186
اتاق مجازی