دسترسی سریع
محمد اسلامی کلانتری

محمد اسلامی کلانتری

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه گرونینگن هلندفیزیک هسته‌ای
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک هسته‌ای
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه یزددبیری فیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدمسئول فیزیک بهداشت
13961398دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده فیزیک
13951396دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک هسته‌ای
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی
1397-دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی پردیس علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک‌های پایه مکانیک تحلیلی ۱، ۲
فیزیک جدید الکترومغناطیس ۱، ۲
فیزیک هسته‌ای ۱، ۲
آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
فیزیک هسته‌ای پیشرفته ۱، ۲
آزمایشگاه هسته‌ای
آزمایشگاه اپتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هادرون تراپي
گداخت به روس محصورشدگي لختي
اندازه گيري نيروهاي هسته اي(چند نوكئوني)
فيزيك بهداشت و رفع آلودگي مواد راديو اكتيو

اطلاعات تماس

meslami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/meslami ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232020 و 31232782 38200132