دسترسی سریع
محمد اسلامی کلانتری

محمد اسلامی کلانتری

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش هسته‌ای

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه گرونینگن هلندفیزیک هسته‌ای
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه فردوسی مشهدفیزیک هسته‌ای
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه یزددبیری فیزیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991401دانشگاه یزدمسئول فیزیک بهداشت
13961398دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده فیزیک
13951396دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک هسته‌ای
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی
1397-دانشگاه یزدمعاون پشتیبانی پردیس علوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک‌های پایه مکانیک تحلیلی ۱، ۲
فیزیک جدید الکترومغناطیس ۱، ۲
فیزیک هسته‌ای ۱، ۲
آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
فیزیک هسته‌ای پیشرفته ۱، ۲
آزمایشگاه هسته‌ای
آزمایشگاه اپتیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
هادرون تراپي
گداخت به روس محصورشدگي لختي
اندازه گيري نيروهاي هسته اي(چند نوكئوني)
فيزيك بهداشت و رفع آلودگي مواد راديو اكتيو

اطلاعات تماس

meslami [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/meslami ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232020 و 31232782 38200132
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)