لینک های ضروری
نجما اسماعیل‌پور

نجما اسماعیل‌پور

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۷دانشگاه تبریزجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه تبریزجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه یزدجغرافیا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی هنر و معماری
13951397دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طرح شهرسازی
برنامه‌ریزی منطقه‌ای
برنامه‌ریزی کاربری زمین برنامه‌ریزی مسکن
جغرافیای شهری
کارگاه برنامه‌ریزی شهری ۱،‌ ۲

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رشد و توسعه شهر
مدیریت زمین و مسکن
برنامه‌ریزی مشارکتی

اطلاعات تماس

najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/esmailpoor
https://pws.yazd.ac.ir/najmaesmailpoor ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234513 36224229