دسترسی سریع
نجما اسمعیل‌پور

نجما اسمعیل‌پور

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۷دانشگاه تبریزجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه تبریزجغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه یزدجغرافیا

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی هنر و معماری
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه اخلاق در پژوهش
13991401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13991400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
13951397دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طرح شهرسازی 2
برنامه‌ریزی مسکن
برنامه‌ریزی منطقه‌ای
جغرافیای شهری
مدیریت شهری
برنامه ریزی کاربری اراضی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برنامه ريزي كاربري زمين
برنامه ريزي مسكن
رشد و توسعه شهر
برنامه ريزي مشاركتي

اطلاعات تماس

najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/najmaesmailpoor ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
31234513 36224229
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)