دسترسی سریع
نجما اسمعیل‌پور
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. شناسايي معيارهاي رتبهبندي اراضي قهوهاي مستعد تمين مسكن

نجما اسمعيل پور, ناصره نوذري (1396)، سومين همايش ملي و سومين همايش بين المللي عمران ، معماري و شهرسازي در هزاره سوم، تهران (شماره: 16132)

2. روشها و معيارهاي شناسايي اراضي قهوهاي موجود در شهرها (نمونه موردي شهر بجنورد)

نجما اسمعيل پور, ناصره نوذري (1396)، سومين همايش ملي و سومين همايش بين المللي عمران ، معماري و شهرسازي در هزاره سوم، تهران (شماره: 16158)

3. سنجش پتانسيل اراضي قهوه اي بافت تاريخي شهر يزد جهت توسعه

نجما اسمعيل پور, فاطمه فروغي نسب (1396)، سومين همايش ملي و سومين همايش بين المللي عمران ، معماري و شهرسازي در هزاره سوم، تهران (شماره: 16175)

4. اولويتبندي محلات تاريخي برزن فهادان به لحاظ سنجه هاي محله خلاق با كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي

نجما اسمعيل پور, رضا اكبري, فرشته رضائيان نصرآبادي (1396)، سومين همايش ملي و سومين همايش بين المللي عمران ، معماري و شهرسازي در هزاره سوم، تهران (شماره: 16177)

5. تعيين مفهوم تاب آوري و شاخص هاي سنجش آ در سوانح طثيعي

گلبرگ حسيني, نجما اسمعيل پور (1396)، دومين كنفرانس بين المللي عمران معماري و طراحي شهري، (شماره: 16180)

6. درآمدي بر مباني برنامه ريزي توسعه گردشگري شهري با رويكرد برندسازي(مطالعه موردي شهر استهبان

سميرا هاشمي, نجما اسمعيل پور (1396)، دومين كنفرانس بين المللي عمران معماري و طراحي شهري، (شماره: 16193)

7. بررسي تجارب تاب اوري در كشورهاي خارجي

گلبرگ حسيني, نجما اسمعيل پور (1396)، دومين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران،معماري ومديريت بحران، تهران (شماره: 16179)

8. تخلفات ساختماني در منطقه سه شهر يزد

نجما اسمعيل پور, زهرا هروي (1395)، چهارمين كفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران (شماره: 16209)

9. عوامل موثر،معيارها و شاخص هاي زمينه ساز توسعه خلاق در بافت تاريخي

مهرنوش حقيقي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 13741)

10. مروري بر معيارهاي پايداري در محلات شهري

محبوبه قانع, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 13899)

11. مروري بر علل وقوع تخلفات ساختماني و راهكارهاي كاهش آن در ايران

نجما اسمعيل پور, زهرا هروي (1395)، چهارمين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران (شماره: 16194)

12. ارزيابي و تحليلي شاخصهاي پايداري اجتماعي محلات مسكوني با روش FMEAمحله مسكوني بافت تاريخي شهر كرمان

نجما اسمعيل پور, نجمه اسحقي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 14123)

13. پيشينه مطالعاتي شهرهاي خلاق جهان

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 16334)

14. مروري بر پيشينه گردشگري در جهان و ايران

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 16335)

15. مروري بر مفاهيم،اهداف و عوامل موثردر برنامه ريزي توسعه

مهرنوش حقيقي شيراز, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 16336)

16. ديدگاه هاي مختلف در تشريح كيفيت زندگي

محبوبه قانعي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1395)، دومين كنفرانس بين المللي شهرسازي ، مديريت و توسعه شهري، شيراز (شماره: 16338)