دسترسی سریع
نجما اسمعیل‌پور
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. تحليل كمي الگوي رشد كالبدي- فضايي شهر اراك

فاطمه اسمعيل پور, محمدحسين سرائي, نجما اسمعيل پور (1399)، جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي، 10(35)، 65-84 (شماره: 22718)

2. سنجش كيفيت زندگي در محلات بافت تاريخي و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه: بافت تاريخي شهر يزد

مهسا زارعيان بغداد آبادي, نجما اسمعيل پور, رضا اكبري (1399)، جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، 31(1)، 15-36 (شماره: 23098)

3. پيش بيني تغييرات كاربري اراضي و تعيين الگوي رشد شهري با استفاده از مدل زنجيره اي ماركوف و تصاوير ماهواره اي چندزمانه (مورد پژوهي: شهر اراك)

فاطمه اسمعيل پور, محمدحسين سرائي, محمد رضا رضائي, نجما اسمعيل پور (1398)، كاوشهاي جغرافيائي مناطق بياباني، 7(1)، 113-147 (شماره: 20892)

4. بررسي علل وقوع تخلفات ساختماني در شهرهاي ايران با تاكيد بر نقش شهرداري مطالعه موردي محدوده منطقه 3 شهر يزد

نجما اسمعيل پور, زهرا هروي, الهام حيدري هامانه (1398)، مطالعات شهري، 2(31)، 17-29 (شماره: 21095)

5. تحليل نابرابري فضايي در برخورداري از كاربري هاي خدمات شهري؛ نمونه موردي: شهر يزد

نجما اسمعيل پور, مهدي شكيبامنش (1398)، برنامه ريزي فضايي(جغرافيا)، 9(34)، 71-88 (شماره: 21096)

6. ميزان سازگاري محلات شهري شكل گرفته در دوره هاي مختلف رشد شهر با اصول نوشهرگرايي (مورد نمونه محلات مظفري، جوي مويدي، امام جمعه و هوشنگ مرادي در شهر كرمان)

نجما اسمعيل پور, ميترا قربي (1397)، جغرافيا و برنامه ريزي، 22(65)، 1-26 (شماره: 19675)

7. سنجش ميزان تاب آوري محلات تاريخي در برابر زلزله و راهكارهاي ارتقاء آن نمونه موردي: محله سنگ سياه شيراز

نجما اسمعيل پور, گلبرگ حسيني, الهام حيدري هامانه (1397)، معماري و شهرسازي پايدار، 6(1)، 89-103 (شماره: 20397)

8. بررسي وضعيت ظرفيت سازي اجتماعي در محلات شهري و رابطه آن با مشاركت در بازآفريني بافت هاي فرسوده (نمونه موردي: محله فهادان يزد)

نجما اسمعيل پور, وحيد محمودي, فاطمه اسمعيل پور (1397)، برنامه ريزي توسعه شهري و منطقه اي، 3(5)، 143-181 (شماره: 23097)

9. سنجش رضايتمندي كيفيت محيط سكونت و واحد مسكوني در محلات شهري با تكيد بر اصول نوشهرگرايي مورد نمونه محله شهيد همتيفر شهر كرمان

ميترا قربي, نجما اسمعيل پور, مريم نقوي (1396)، پژوهش و برنامه ريزي شهري، 8(31)، 83-104 (شماره: 17785)

10. بررسي و تحليل سياست هاي مسكن شهري در كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

نجما اسمعيل پور, مليحه زارع رود بزاني, زهره نصريان (1396)، مجله مهندسي ساختمان و علوم مسكن، 11(21)، 19-33 (شماره: 19660)

11. سنجش كيفيت زندگي در محلات شهري در راستاي ارتقا كيفيت زندگي (مطالعه موردي محله قلعه شهر بافق)

محبوبه قانعي, نجما اسمعيل پور, محمدحسين سرائي (1396)، پژوهش و برنامه ريزي شهري، (28)، 21-44 (شماره: 15302)

12. Redesigning bazaar based on its collective memories formation and retention

Maryam Tavakolian, , Mohammad Reza Noghsan Mohammadi (2016), , 13(39), 3-14 (No: 12736)