دسترسی سریع
نجما اسمعیل‌پور
استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی

1. سنجش كيفيت زندگي در بافت تاريخي شهر و راهكارهاي ارتقاي ان-(پيشنهاديه پروژه) (1399/08/26)

2. راهكارهاي حفظ و احياي سكونت در بافت تاريخي شهر يزد- (پيشنهاديه پروژه) (1399/08/26)

3. پيشنهاديه مطالعات ثبت شهر يزد در شبكه شهرهاي خلاق (پيشنهاديه پروژه) (1398/10/29)

4. بررسي پژوهش ها و تجارب شهر هوشمند در كشورهاي مختلف براي كاربست در شهر يزد(پيشنهاديه پروژه) (1398/10/29)