دسترسی سریع
محمد اعتصامی

محمد اعتصامی

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه اصفهانفیزیک ماده چگال
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه اصفهانفیزیک حالت جامد
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه صنعتی اصفهانفیزیک کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش حالت جامد
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه حالت جامد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک حالت جامد
ریاضی فیزیک
ابر رسانایی
فیزیک دستگاه‌های بس ذره‌ای
فیزیک
فیزیک جدید
آزمایشگاه‌های فیزیک جدید

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

eetesami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232788 38200132
اتاق مجازی