دسترسی سریع
محمد اعتصامی
استادیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

1. Pairing Joint with a Ground State Macroscopic Occupation Basic Proposal Key Ideas Special Superconductors

, Mohammad Etesami (2017)., 10th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials MSM17, تهران

2. Pairing Joint with a Ground State Macroscopic Occupation General Theories Predictions and Outlook

, Mohammad Etesami (2017)., 10th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials MSM17, تهران

3. بررسي چگالي جريان بحراني ابررساناهاي بس بلوري با حل عددي معادله هايTDGL براي پيوندگاه جوزفسون SNS

ياسر رضائي هفتادر, محمد اعتصامي رناني (1396).، كنفرانس فيزيك ايران 1396، يزد

4. چگالي جريان بحراني پيوندگاه جوزفسونSNS در ميدان مغناطيسي قوي و چگالي جريان بحراني ابررساناهاي بس بلوري

ياسر رضائي هفتادر, محمد اعتصامي رناني (1396).، كنفرانس فيزيك ايران 1396، يزد

5. چگالش نور و چگالش فوتون ها در مقياس بزرگ با هماهنگي نقش وابستگي هاي جفت-شدگي وهمبستگي هاي بوزوني در يك مخزن داراي تقارن مركزي و محوري

فاطمه صائب, محمد اعتصامي رناني (1394).، بيست و دومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و هشتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، يزد

6. گذر از BEC به BCS اتمهاي فرميوني فوق سرد و آثار جوزفسون مربوطه

فرزانه دويستي, محمد اعتصامي رناني (1394).، هشتمين كنفرانس فيزيك آماري، ماده چگال نرم و سيستم هاي پيچيده، اصفهان

7. بررسي آماري ويژگيهاي چگاله بوز- اينشتين فوتوني در ميكروكاواك و پيشنهادي براي ايجاد اين چگاله در مقياس بزرگ

سيدمحسن پرور, محمد اعتصامي رناني, فاطمه صائب (1394).، هشتمين كنفرانس فيزيك آماري، ماده چگال نرم و سيستم هاي پيچيده، اصفهان

8. رابطه جريان-فاز و وابستگي دمايي جريان بحراني يك پيوندگاه جوزفسون بوزوني

محمد اعتصامي رناني, فاطمه صائب (1393).، دوازدهمين كنفرانس ماده چگال، اصفهان

9. تشديدهاي خط انتقالي در اسكوئيدهاي DC دماي بالا

محمد اعتصامي رناني, يلدا سيداحمدي (1393).، دوازدهمين كنفرانس ماده چگال، اصفهان

10. بررسي مدهاي تابش در يك مخزن متقارن درحالت ترازمند و امكان چگالش فوتون ها در گستره بزرگتر از ميكروكاواك اپتيكي

فاطمه صائب, محمد اعتصامي رناني (1393).، بيست و يكمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و هفتمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك، تهران

11. وابستگي دمايي طيف درآشامي نوعي چگاله بوزوني و تشابه آن با طيف مربوط به برخي ابررساناها

فاطمه صائب, محمد اعتصامي رناني (1392).، چهارمين كنفرانس ملي پيشرفت هاي ابررسانايي، تهران

12. آثار نوفه در نانواسكوئيدهايDC ساخته شده از نانوپل هاي ديم

خاطره بلوچ رودباري, محمد اعتصامي رناني, سيدمحمدمهدي حسيني, محمدرضا هوشمنداصل (1392).، چهارمين كنفرانس ملي پيشرفت هاي ابررسانايي، تهران

13. بررسي حالت چگاليده فوتون ها در جسم سياه ناخطي كر با استفاده از طيف جذبي آنها

فاطمه صائب, محمد اعتصامي رناني (1392).، بيستمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و ششمين كنفرانس مهندسي فوتونيك، شيراز

14. آثار تابش ريزموج بر مشخصه جريان- ولتاژ اسكوئيدهايDC دماي بالاي متقارن

آتيه محرابي پور, محمد اعتصامي رناني (1391).، يازدهمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران، شاهرود

15. رسانندگي الكتريكي AC يك دستگاه بوزوني چگاليده BCS اي

فاطمه صائب, محمد اعتصامي رناني (1391).، يازدهمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران، شاهرود

16. بررسي نظريه ي چنگ در مورد چگالش BCS فوتوني در جسم سياه غيرخطي كر

محمد اعتصامي رناني, محبوبه پورتبريزي, محمدعلي صادق زاده, زكيه عوض زاده (1389).، كنفرانس فيزيك ايران 89، همدان

17.

محمد اعتصامي رناني (1388).، دومين كنفرانس پيشرفت هاي ابررسانايي،

18.

محمد اعتصامي رناني (1388).، دومين كنفرانس پيشرفت هاي ابررسانايي،

19. One Analytical Formulation for the Characteristics of the Asymmetric NQUIDs and DC SQUIDs

Mohammad Etesami (2007)., Fifth International Conference on Magnetic and Superconducting Materials,

20. نظريه گرينبرگ و توسعه آن

محمد اعتصامي رناني (1384).، اولين كنفرانس ملي تعاون، اشتغال و توسعه، يزد