لینک های ضروری
فهیمه دهقانی

فهیمه دهقانی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه اصفهانروانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه اصفهانروانشناسی بالینی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه اصفهانروانشناسی بالینی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
احساس و ادراک
انگیزش و هیجان
روانشناسی عمومی
مدیریت استرس
روانشناسی تجربی
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
روانشناسی صنعتی و سازمانی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
درمان اختلالات روانی
روانشناسی سلامت
روانشناسی مثبت‌نگر
شخصیت
هیجان

اطلاعات تماس

f.dehghani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/f.dehghani ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232055