لینک های ضروری
فهیمه دهقانی

فهیمه دهقانی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه اصفهانروانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه اصفهانروانشناسی بالینی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه اصفهانروانشناسی بالینی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روانشناسی احساس و ادراک
انگیزش و هیجان
روانشناسی جنایی
روانشناسی رشد
روانشناسی عمومی
روانشناسی صنعتی و سازمانی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
درمان اختلالات روانی
روانشناسی سلامت
روانشناسی مثبت‌نگر

اطلاعات تماس

f.dehghani [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/f.dehghani
https://pws.yazd.ac.ir/f.dehghani ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232055