لینک های ضروری
فهیمه دهقانی
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

1. بررسي پيش بين هاي آشفتگي زناشويي از طريق خودافشاگري و همدلي

زهرا نادري نوبندگاني, فهيمه دهقاني (1398).، سومين همايش ملي روانشناسي، تعليم و تربيت و سبك زندگي، قزوين

2. پيش بيني استرس والدگري براساس مولفه هاي خودشفقت ورزي در مادران كودكان معلول جسمي و حركتي

فائزه بغدادي, فهيمه دهقاني, مريم صالح زاده (1398).، كنفرانس ملي كودكان استثنايي از منظر روانشناسي تربيتي،علوم شناختي و آسيب شناختي، اهواز

3. اثربخشي قصه درماني بر افزايش عزت نفس و سازگاري اجتماعي كودكان كار و خياباني

فرشته ابوئي مهريزي, فهيمه دهقاني, منصوره نصيريان (1398).، پنجمين كنفرانس ملي نوآوري هاي اخير در روانشناسي (كاربردها و توانمندسازي) با محوريت رواندرماني، تهران

4. بررسي عوامل موثر بر فشار مراقبتي خانواده هاي مراقبت كننده از بيماران رواني

ياسمن عقيلي, فهيمه دهقاني, زهرا نادري نوبندگاني (1397).، همايش ملي روان شناسي و سلامت با محوريت خانواده و زندگي سالم، شيراز

5. بررسي نقش ابعاد آگاهي جنسي در پيش بيني خودكارآمدي جنسي زنان

فهيمه دهقاني, فاطمه عطاران بندرآبادي, زهرا محسني گرده كوهي (1397).، همايش ملي روان شناسي و سلامت با محوريت خانواده و زندگي سالم، شيراز

6. پيش بيني رضايت زناشويي بر اساس طرحواره هاي هيجاني در زنان متأهل دانشجو

نوشين فتاحي, فهيمه دهقاني, حسن زارعي محمود آبادي (1397).، همايش ملي روان شناسي و سلامت با محوريت خانواده و زندگي سالم، شيراز

7. پيش بيني رفتارهاي پرخطر بر اساس سبك هاي دلبستگي در نوجوانان دختر شهر يزد

فهيمه دهقاني, زهرا مقيمي فيروزآباد, پريسا حجازي فرد (1397).، نخستين همايش ملي خانواده، كودك و نوجوان با تاكيد بر افراد با نيازهاي ويژه، شيراز

8. رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه و خودكارآمدي والدگري مادران شاغل در شهر يزد

فهيمه دهقاني, مليحه زارع مهرجردي, فاطمه مصدق خانقاه (1396).، دومين همايش ملي جايگاه و نقش مادر، 2 مركزي

9. پيش بيني پرخاشگري بر اساس مولفه هاي ناگويي هيجاني در دانشجويان

پريناز فلاحي, فهيمه دهقاني (1396).، سومين كنگره ملي روانشناسي مديريت رفتارهاي تهاجمي و تقويت امنيت اجتماعي، تهران

10. بررسي نقش سبكهاي حل مساله در اهمالكاري تحصيلي دانش آموزان

زهرا ملاعباسي, فهيمه دهقاني, زهرا چابكي نژاد (1395).، سومين همايش ملي روانشناسي مدرسه، تهران

11. نقش عمل به باورهاي ديني در تبيين افكار خودكشي در زنان زنداني

سعيده ابراهيمي بداف, فهيمه دهقاني (1395).، كنگره بين المللي روانشناسي خانواده در بستر ارزش هاي ديني و فرهنگي، اهواز

12. اثربخشي آموزش بخشودگي براساس رويكرد تلفيقي دين و روانشناسي بر بهبود عملكرد خانواده و كاهش تعارضات زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر يزد

نسيم فصاحت, فهيمه دهقاني, اعظم اعتمادي فرد (1395).، كنگره بين المللي روانشناسي خانواده در بستر ارزش هاي ديني و فرهنگي، اهواز

13. Comparison of Type D Personality in Patients with Cardiovascular Disease and Normal Subjects a Case - control Study

Mohammad Esmaeili, , Zahra Chabokinejad (2016)., 5th International Preventive Cardiology Congress, شيراز

14. تعيين نقش واسطه اي تنظيم هيجان در رابطه بين سبك هاي فرزند پروري ادراك شده در دانش آموزان پيش دانشگاهي يزد

نفيسه گودرزي, مريم صالح زاده, فهيمه دهقاني (1395).، دومين كنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و روان شناسي ايران، تهران

15. رابطه بين دينداري و فرسودگي شغلي در معلمان ابتدايي

ثريا مهرجو, فهيمه دهقاني (1395).، دومين همايش ملي علوم تربيتي و روانشناسي، تهران

16. رابطه بين كمالگرايي و فرسودگي شغلي معلمان مقطع ابتدايي شهر يزد

ثريا مهرجو, فهيمه دهقاني (1394).، اولين همايش ملي مديريت، علوم تربيتي، روانشاسي و مطالعات آموزش و پرورش، تربت حيدريه

17. پيش بيني وابستگي به شبكه هاي اجتماعي مجازي بر پايه احساس تنهايي، متغيرهاي جمعيت شناختي و وضعيت سكونت دانشجويان

اعظم كاظمي علي آباد, فهيمه دهقاني (1394).، كنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني، دوبي

18. روشهاي ذهن آگاهي مبتني بر فرهنگ اسلامي

فهيمه دهقاني (1394).، اولين كنگره موج سوم درمانهاي رفتاري، كاشان

19. پيش بيني وابستگي به شبكه هاي اجتماعي مجازي بر پايه ويژگي هاي شخصيت و متغيرهاي جمعيت شناختي دانشجويان دانشگاه آزاد يزد

اعظم كاظمي علي آباد, فهيمه دهقاني (1394).، دومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران، تهران

20. Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Anxiety and Worry of Children with Generalized Anxiety Disorder

, (2014)., The Second International Anxiety Congress, تهران