لینک های ضروری
فهیمه دهقانی
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

1. پیش بینی استرس والدگری براساس مولفه های خودشفقت ورزی در مادران کودکان معلول جسمی و حرکتی

فائزه بغدادی, فهیمه دهقانی, مریم صالح زاده (1398).، کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی،علوم شناختی و آسیب شناختی، اهواز

2. اثربخشی قصه درمانی بر افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی کودکان کار و خیابانی

فرشته ابوئی مهریزی, فهیمه دهقانی, منصوره نصیریان (1398).، پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی (کاربردها و توانمندسازی) با محوریت رواندرمانی، تهران

3. بررسی عوامل موثر بر فشار مراقبتی خانواده های مراقبت کننده از بیماران روانی

یاسمن عقیلی, فهیمه دهقانی, زهرا نادری نوبندگانی (1397).، همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم، شیراز

4. بررسی نقش ابعاد آگاهی جنسی در پیش بینی خودکارآمدی جنسی زنان

فهیمه دهقانی, فاطمه عطاران بندرآبادی, زهرا محسنی گرده کوهی (1397).، همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم، شیراز

5. پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس طرحواره های هیجانی در زنان متأهل دانشجو

نوشین فتاحی, فهیمه دهقانی, حسن زارعی محمود آبادی (1397).، همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم، شیراز

6. پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس سبک های دلبستگی در نوجوانان دختر شهر یزد

فهیمه دهقانی, زهرا مقیمی فیروزآباد, پریسا حجازی فرد (1397).، نخستین همایش ملی خانواده، کودک و نوجوان با تاکید بر افراد با نیازهای ویژه، شیراز

7. رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و خودکارآمدی والدگری مادران شاغل در شهر یزد

فهیمه دهقانی, ملیحه زارع مهرجردی, فاطمه مصدق خانقاه (1396).، دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر، 2 مرکزی

8. پیش بینی پرخاشگری بر اساس مولفه های ناگویی هیجانی در دانشجویان

پریناز فلاحی, فهیمه دهقانی (1396).، سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی، تهران

9. بررسی نقش سبکهای حل مساله در اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان

زهرا ملاعباسی, فهیمه دهقانی, زهرا چابکی نژاد (1395).، سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، تهران

10. نقش عمل به باورهای دینی در تبیین افکار خودکشی در زنان زندانی

سعیده ابراهیمی بداف, فهیمه دهقانی (1395).، کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، اهواز

11. اثربخشی آموزش بخشودگی براساس رویکرد تلفیقی دین و روانشناسی بر بهبود عملکرد خانواده و کاهش تعارضات زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر یزد

نسیم فصاحت, فهیمه دهقانی, اعظم اعتمادی فرد (1395).، کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، اهواز

12. Comparison of Type D Personality in Patients with Cardiovascular Disease and Normal Subjects a Case - control Study

Mohammad Esmaeili, , Zahra Chabokinejad (2016)., 5th International Preventive Cardiology Congress, شیراز

13. تعیین نقش واسطه ای تنظیم هیجان در رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده در دانش آموزان پیش دانشگاهی یزد

نفیسه گودرزی, مریم صالح زاده, فهیمه دهقانی (1395).، دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روان شناسی ایران، تهران

14. رابطه بین دینداری و فرسودگی شغلی در معلمان ابتدایی

ثریا مهرجو, فهیمه دهقانی (1395).، دومین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، تهران

15. رابطه بین کمالگرایی و فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر یزد

ثریا مهرجو, فهیمه دهقانی (1394).، اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشاسی و مطالعات آموزش و پرورش، تربت حیدریه

16. پیش بینی وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی بر پایه احساس تنهایی، متغیرهای جمعیت شناختی و وضعیت سکونت دانشجویان

اعظم کاظمی علی آباد, فهیمه دهقانی (1394).، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، دوبی

17. روشهای ذهن آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسلامی

فهیمه دهقانی (1394).، اولین کنگره موج سوم درمانهای رفتاری، کاشان

18. پیش بینی وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی بر پایه ویژگی های شخصیت و متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد یزد

اعظم کاظمی علی آباد, فهیمه دهقانی (1394).، دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران

19. Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Anxiety and Worry of Children with Generalized Anxiety Disorder

, (2014)., The Second International Anxiety Congress, تهران