لینک های ضروری
فهیمه دهقانی
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره

1. بررسی نقش احساس تنهایی و ویژگیهای شخصیتی در پیش بینی وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان

فهیمه دهقانی, اعظم کاظمی علی آباد (1398).، رویش روانشناسی، 8(1)، 13-19

2. رابطه رفتارهای خودمراقبتی با عوامل جمعیت شناختی و خصوصیات بیماری در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

هادی اکبری, فهیمه دهقانی, مریم صالح زاده (1398).، پژوهش های نوین روانشناختی، 14(54.2)، 1-11

3. The Job Performance of Emergency Nurses and its Relationship with Spiritual Intelligence and Occupational Hardiness

, Fatemeh Foroughian yazdi, Roohollah Askari (2019)., Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 16(2), 1-10

4. نقش ابرازگری هیجانی و ترس از صمیمیت، بر کیفیت روابط بین فردی بیماران مبتلا به سرطان

رضوان شفیعی, مریم صالح زاده, فهیمه دهقانی, محمدرضا مرتضوی زاده (1398).، پژوهش در سلامت روانشناختی، 13(2)، 33-44

5. Type D personality and life satisfaction The mediating role of social support

, (2018)., PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 134(), 75-80

6. پیش بینی نارضایتی از تصویر بدن بر پایه ی هوش معنوی و الگوهای فرهنگی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهر یزد

فهیمه دهقانی, محبوبه عطارنیا, سیدکاظم علوی لنگرودی (1396).، مجله آموزش و سلامت جامعه، 4(16)، 49-55

7. رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان در شهر یزد سال 1395

منصوره بزاز, فهیمه دهقانی, سعید وزیری یزدی (1397).، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(4)، 555-561

8. Gender Differences in Factors Predicting Tendency Toward Drug Abuse Among Iranian University Students

Fatemeh Sadat Hosseini, , Saeid Vaziri (2018)., zahedan journal of research in medical sciences, 20(10), 1-6

9. Efficacy of acceptance and commitment therapy on breast cancer women hope

abbas montazer, fatemeh nemati, , tahereh fallah (2017)., international journal of cancer management, 10(2), 1-5

10. Comparison of Perfectionism in Patients with Cardiovascular Disease and Normal Subjects A Case - Control Study

Mohammad Esmaeili, , Zahra Chabokinezhad (2017)., journal of health sciences and surveillance system, 4(4), 189-193

11. نقش واسطه ای خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین ذهن آگاهی و خودکارآمدی بیماران دیابتی نوع دو شهر یزد

معصومه عزیزی کرج, فهیمه دهقانی, محمود کمالی زارچ (1396).، افق دانش، 23(3)، 243-250

12. Alexithymia in different dermatologic patients

, Farideh Dehghani, Parichehr Kafaie, Mohammad Reza Taghizadeh (2016)., Asian Journal of Psychiatry, 25(), 42-45

13. اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و سلامت روان زنان مبتلا به اختلال بیخوابی

عاطفه فرح بخش, فهیمه دهقانی (1395).، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 3(4)، 8-15

14. Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy on Female Elementary Students with Generalized Anxiety Disorder

, , , (2014)., International Journal of Psychology and Behavioral Research, 3(3), 159-165

15. بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D، سبک های مقابله و سلامت عمومی

علیرضا بخشایش, فهیمه دهقانی (1392).، روانشناسی بالینی و شخصیت، 2(9)، 43-52

16. Psychometric properties of the Persian version of the screen for child anxiety-related emotional disorders (SCARED)

, , , (2013)., JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS, 27(5), 469-474