لینک های ضروری
محمدجواد  فخر‌آبادی

محمدجواد فخر‌آبادی

مربی، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۳حوزه علمیه قمفقه و اصول
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷حوزه علمیه قمفقه و اصول

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آیین زندگی
دانش خانواده
اخلاق اسلامی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
قرآن
اخلاق اسلامی
اخلاق كاربری
خانواده تربیتی

اطلاعات تماس

fakhrabadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fakhrabadi ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233278 38210310