لینک های ضروری
محمدباقر فخر‌زاد

محمدباقر فخر‌زاد

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۷دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۵۷۱۳۶۴دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنایع- تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
SCM (دکتری)
مدیریت منابع انسانی (کارشناسی ارشد)
تئوری توالی عملیات (کارشناسی ارشد)
روش‌های تولید (کارشناسی)
ارزیابی کار و زمان (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
محورهای مرتبط با مدیریت زنجیره تامین (لجستیک)
محورهای مرتبط با مدیریت تولید و زمان‌بندی تولید
محورهای مرتبط با منابع انسانی

اطلاعات تماس

mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/Fakhrzad ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232405 38211792