لینک های ضروری
محمدباقر فخر‌زاد
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. ارائه يك مدل مفهومي مبتني بر سيستم هاي چندعامله به منظور بهبود تاب آوري سيستم هاي هاب انرژي در برابر بلاياي طبيعي

حامد اميني, حسن حسيني نسب, محمدباقر فخرزاد, علي مصطفائي پور (1399).، هشتمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند، مشهد

2. ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از روش فازي

حامد ملكي, حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد, حسن حسيني نسب (1399).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود

3. ارائه مدل دوهدفه براي مديريت انرژي در سيستم هاب انرژي پايدار با در نظر گرفتن ارزش در معرض ريسك شرطي

فاطمه ادينه كلات, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1398).، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد

4. ارائه مدل مكانيابي هاب زنجيره تأمين چندسطحي با محدوديت هاي همزمان هاب و زنجيره

امير شفيعي علويجه, محمدباقر فخرزاد, حسن حسيني نسب (1398).، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد

5. Integrating Supply Chain Drivers in An r-Allocation p-Hub Median Location Problem

Amir Shafiei Alavijeh, Mohammad Bagher Fakhrzad, Hasan Hosseini Nasab (2019)., 5th International Conference on Industrial and Systems Engineering, مشهد

6. زمانبندي دومرحله اي فلوشاپ مونتاژ با سيستم تحويل و دسته بندي با محدوديت ظرفيت

محمدباقر فخرزاد, سيدعلي شرف الاسلامي, فريبا گودرزيان (1398).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر

7. توسعه يك مدل برنامه ريزي رياضي به منظور مسيريابي برداشت سفارش با در نظر گرفتن فاكتورهاي انساني

محمدباقر فخرزاد, فاطمه غلامي آهنگران (1398).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر

8. ارائه مسئله زمانبندي در محيط جريان كارگاهي با خطوط توليد موازي با در نظر گرفتن نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

محمدباقر فخرزاد, سبا جوان پور, فريبا گودرزيان (1398).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر

9. ارائه مسأله يكپارچه برنامه ريزي، زمانبندي، توليد و نگهداري در فلوشاپ تركيبي

محمدباقر فخرزاد, سارا صمدزاده يزدي, فريبا گودرزيان (1398).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر

10. ارائه مدل رياضي از يك شبكه زنجيره تأمين مكان يابي-موجودي براي محصولات فاسد شدني با محدوديت هاي سرمايه، ظرفيت انبار و انتشارات كربن

محمدباقر فخرزاد, پريسا خوشكام, فريبا گودرزيان (1398).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر

11. ارائه مدل مكانيابي-تخصيص سه سطحي در زنجيره تامين معكوس و رو به جلو

محمدباقر فخرزاد, محسن كريمي, فريبا گودرزيان (1398).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر

12. شناسايي و استخراج عوامل شكننده با استفاده از تحليل مضمون

پيمان خداپرست, محسن هادي زاده, محمدباقر فخرزاد, احمدرضا قاسمي (1398).، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد

13. حل دومرحله اي مسئله انتخاب تامين كننده، تعيين سياست قيمت گذاري كاهشي و برنامه ريزي توليد ادغامي در يك زنجيره تامين دو سطحي

سعيد دهنوي آراني, محمدباقر فخرزاد, صابر شمس الديني دزدان (1397).، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد

14. شناسايي شاخص هاي بهره وري در سازمان اتوبوسراني شهر يزد و مقايسه با شهرهاي ديگر

محمدباقر فخرزاد, احمد گلزار, محمد جواد قرقچيان (1397).، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد

15. طراحي يكپارچه شبكه توزيع زنجيره تأمين معكوس چند دوره اي/چند محصولي با عدم قطعيت

محمدباقر فخرزاد, شيما كوشش (1397).، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد

16. مسأله مربوط به زمان بندي جريان كارگاهي جايگشتي با استفاده از الگوريتم تكاملي ديفرانسيلي بهبود يافته

محمدباقر فخرزاد, الهه فرحبخش (1397).، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه

17. ارائه ي مدل رياضي جديد براي زمان بندي مسئله چندهدفه در محيط جريان كارگاهي با تداخل كارها

محمدباقر فخرزاد, مهجبين ارزه گر, ليلا نامداري موسي آبادي (1397).، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه

18. ارائه يك مدل رياضي براي مسئله زمان بندي زنجيره تامين در محيط جريان كارگاهي و مسئله مسير يابي وسايل نقليه

محمدباقر فخرزاد, ليلا نامداري موسي آبادي, مهجبين ارزه گر (1397).، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه

19. طراحي مدل رياضي جديد براي مسئله فلوشاپ دومرحله اي

محمدباقر فخرزاد, مهسا نكويي, فريبا گودرزيان (1397).، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه

20. در نظر گرفتن موعد تحويل در مساله فلوشاپ جايگشتي با رويكرد بهره وري انرژي

محمدباقر فخرزاد, وحيد زينالي (1397).، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه

21. زمانبندي بيماران در مراكز پزشكي مقصد با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات

محمدباقر فخرزاد, مهران شفيعي (1397).، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه

22. شناسايي عوامل موثر در استقرار زنجيره تامين سبز در كارخانه تراكتورسازي تبريز با استفاده از روش نقشه شناختي فازي تحت سناريوهاي مختلف

محمدباقر فخرزاد, يوسف بابازاده (1396).، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

23. بررسي تاثير مديريت استعداد و مولفه هاي آن بر عملكرد كاركنان )مورد مطالعه هتل داد شهر يزد

عارف محمدي, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1396).، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويا، تهران

24. توسعه يك مدل براي مسئله زمانبندي تك-ماشين با درنظر گرفتن زمان هاي زودكرد و ديركرد كارها و ارسال دسته اي سفارشات

محمدباقر فخرزاد, صابر شمس الديني دزدان (1395).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران

25. توسعه يك مدل براي مسئله زمانبندي تك ماشين با درنظر گرفتن زمانهاي زودكرد و ديركرد كارها و ارسال دستهاي سفارشات

محمدباقر فخرزاد (1395).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران

26. ارائه الگوريتمهاي دقيق و تقريبي براي مسله زمانبندي تك ماشين با اعمال مدت زمان نگهداريوتعميرات متغير وابسته به حجم كار

محمدباقر فخرزاد (1395).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران

27. ارائه مدلي براي برنامهريزي توليد Job-Shop با جريانات معكوس، با در نظر گرفتن شرايط واقعي

محمدباقر فخرزاد (1395).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران

28. توسعه يك مدل رياضي جهت مسئله چيدمان سلولي براساس زمانبندي و تخصيص كارگر

محمدباقر فخرزاد (1395).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران

29. كمينهسازي حداكثر زمانتكميل براي مسئلهي جريانكارگاهي بدون وقفه با استفاده از يك مدل رياضي جديد

محمدباقر فخرزاد (1395).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران

30. توسعه مدل مس له مكانيابي مسيريابي ظرفيت دار پويا با در نظر گرفتن تقاضاي احتمالي براي تحويل و

حسن حسيني نسب, مجتبي اديبي سده, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1395).، دومين كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران

31. ارائه مدل رياضي مكانيابي مسيريابي موجودي چند سطحي

حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد (1395).، سومين كنفرانس ملي مدل سازي رياضي در تحقيق در عمليات، بابلسر

32. بررسي ميزان رضايتمندي دارندگان دستگاه هاي پايانه فروش از كيفيت خدمات ارائه شده با استفاده از مدل سروكوال (مطالعه موردي بانك تجارت كرمان)

محمدباقر فخرزاد (1395).، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد، مشهد

33. Supply chain risk management by Risk Efficiency Index

Mohammad Bagher Fakhrzad (2016)., , تهران

34. ارائه مدل يكپارچه و روش تركيبي براي حل مسله مكانيابي ومسيريابي موجودي چند سطحي توسط فروشنده

حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد (1395).، پنجمين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و دومين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز، تهران

35. ارايه يك روش بهينه سازي فرا ابتكاري بر مبناي الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله زمانبندي ماشين هاي موازي

محمدباقر فخرزاد (1395).، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت، تهران

36. سيستم فلوشاپ بدون زمان انتظار با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي و محدوديتهاي خدمت رسان با هدف حداقل كردن متوسط ديركردها

محمدباقر فخرزاد (1395).، نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شيراز

37. مجموع زمان تكميل مسئله زمان بندي تك ماشين با در نظر گرفتن مدت زمان نگهداري و تعميرات وابسته به حجم كار

محمدباقر فخرزاد (1395).، نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شيراز

38. بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي و عدالت سازماني

محمدباقر فخرزاد (1394).، سومين كنفرانس بين المللي مديريت، چالشها و راهكارها، شيراز

39. طراحي الگويي جديد جهت ارزيابي كارايي نسبي فرايند هاي شبكه اي سري در حالت عدم اطمينان

مجيد علي محمدي اردكاني, حسن حسيني نسب, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

40. طراحي الگويي جديد جهت ارزيابي نسبي فرايندهاي شبكه اي سري در حالت عدم قطعيت

حسن حسيني نسب, مجيد علي محمدي اردكاني, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394).، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

41. بررسي رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و عوامل موثر بر بهره وري كاركنان بر اساس مدل معادلات ساختاري

محمدباقر فخرزاد (1394).، دومين كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت، تهران

42. مديريت نساجي سبز با تكيد بر سياست تكنولوژي تقاضا محور

محمدباقر فخرزاد (1394).، چهرمين كنفرانس بين المللي حوادث رانندگي و جاده اي، تهران

43. مسئله زمانبندي جريان كارگاهي غير جايگشتي با تخصيص اپراتورهاي ناهمگن مبتني بر منحني يادگيري

محمدباقر فخرزاد (1394).، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد

44. هماهنگي زمانبندي توليد و تحويل با رويكرد مسيريابي وسيله نقليه با در نظر گرفتن پنجره زماني

محمدباقر فخرزاد (1394).، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد

45.

Mohammad Bagher Fakhrzad (2015)., , مشهد

46. بهينه سازي شبه هورمون مصنوع كنترل ربات با الگوريتم برنامه نويسي ژنتيك كارتزين

محمدباقر فخرزاد (1394).، پانزدهمين كنفرانس سيستم هاي و سيزدهمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند، زاهدان

47. پويايي شناسي رفتاري كنترل موجودي با استفاده از فناوري شناسه فركانس راديويي

محمدباقر فخرزاد (1394).، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران

48. توسعه مدل برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن بازيافت محصولات

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394).، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران

49. الگوريتم آزادسازي لاگرانژ جهت يكپارچه سازي مسائل زمانبندي توليد و تحويل با رويكرد مسيريابي وسيله نقليه

محمدباقر فخرزاد (1394).، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع، تهران

50. Supply Chain Risk Management A novel model for Supply Chain Risks classification and assessment

Mohammad Bagher Fakhrzad (2015)., , كيش

51. بررسي رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و عوامل موتر بر بهره وري كاركنان بر اساس مدل معادلات ساختاري

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع, احمد حسيني, احمد صادقيه (1393).، كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت، تهران

52. تعيين توالي عمليات تك ماشين با زمان تنظيم چند مشخصه به منظور كمينه كردن زمان تاخير كل

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

53. تجزيه و تحليل تقريب ديفرانسلي قانون SPT در زمان بندي تك ماشين با محدوديت قابل دسترسي

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

54. زمانبندي تك ماشين با در نظر گرفتن نت پيشگيرانه ماشيبن آلات

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

55. بهينه سازي استوار مصرف انرژي ماشينها و مجموع وزني اتمام كارهاي زوال پذير در ماشينهاي موازي

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

56. ارائه مدل زمانبندي همزمان كارها و فعاليت نگهداري و تعميرات روي ماشينهاي موازي در زنجيره تامين

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

57. بررسي ميزان تاثير كاركنان مثبت نگر بر تعالي سازماني سازمان هاي هوشمند

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

58. بررسي رابطه بين تعهد سازماني رهبري آمرانه و حمايتي ميران(بانك كشاورزي)

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

59. ارائه يك الگورتم براي تخصيص منابع موازي غير مشابه و زمانبندي فعاليتها با زمان آماده سازي وابسته به توالي

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

60. بررسي تاثير تعداد ماشين بر مجموع زمان آماده سازي مسئله flowshop با زمان آماده سازي متغير

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران

61. بررسي رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و عوامل موثر بر بهره وري كاركنان با مدل معادلات ساختاري

محمدباقر فخرزاد (1393).، اولين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري با رويكرد ارزش آفريني، تهران

62. ارائه يك مدل رياضي برنامه ريسي خطي براي تخصيص منابع موازي غيرمشابه و زمانبندي فعاليت ها

محمدباقر فخرزاد (1393).، كنفرانس ملي تحقيق در امور پيشرفته رياضي، اروميه

63. مسئله مسيريابي وسايل نقليه در انبار متقاطع چند محصولي با زمان سرويس فازي

محمدباقر فخرزاد (1393).، چهارمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين، تهران

64. بررسي عوامل بر انگيزش كاركنان بانك تجارت استان چهارمحال و بختياري

محمدباقر فخرزاد (1393).، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

65.

ابراهيم توكلي, محمدباقر فخرزاد, احمد صادقيه (1393).، دومين كنفرانس ملي پويايي مديريت، توسعه اقتصادي و مديريت مالي، شيراز

66. نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در زمانبندي ماشين هاي موازي نامرتبط با احتساب اثر زوال وابسته به جايگاه در زمان پردازش كارها

محمدباقر فخرزاد (1393).، دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار، اصفهان

67. نگهداري تعميرات دوره اي با زمان آماده سازي وابسته به توالي و زمان پردازش مبتني بر يادگيري در زمانبندي ماشينهاي موازي

محمدباقر فخرزاد (1392).، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

68. رويكرد شبيه سازي تبريد براي مسئله توليد و تحويل انباشته هاي اقتصادي باظرفيت توليد و تقاضاي احتمالي در يك زنجيره تامين سه مرحله اي

محمدباقر فخرزاد (1392).، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

69. ارزيابي عوامل صلاحيت پيمانكاران بر اساس روش AHP فازي و DEMATEL فازي (مطالعه موردي صنعت ساخت)

محمدباقر فخرزاد (1392).، اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه هاي ساخت، مشهد

70. يك رويكرد بهينه سازي پايدار براي زنجيره تامين حلقه بسته چند محصولي تحت عدم قطعيت تقاضا و بازگشت

محمدباقر فخرزاد (1392).، سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، كرج

71. ارائه يك مدل دو هدفه استوار مكان يابي تسهيلات تحت عدم قطعيت

محمدباقر فخرزاد (1392).، سيزدهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران، قزوين

72. ارزيابي توانمندي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد

محمدباقر فخرزاد (1391).، نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران

73.

محمدباقر فخرزاد (1391).، اولين همايش ملي علوم مديريت نوين، گرگان

74. پيش بيني رضايت شغلي سبك رهبري مديران و فرهنگ سازماني

محمدباقر فخرزاد (1391).، اولين همايش ملي علوم مديريت نوين، گرگان

75. بعد فراموشي يادگيري سازماني ديدگاهي نو در مديريت دانش

محمدباقر فخرزاد (1391).، اولين همايش ملي علوم مديريت نوين، گرگان

76. ارائه يك مدل مفهومي مديريت دانش با استفاده از هوش بازاريابي و كسب و كار

محمدباقر فخرزاد (1391).، اولين همايش ملي حسابداري و مديريت، نور

77. يك مدل برنامه ريزي عدد صحيح خطي مختلط براي ارزيابي اثر يادگيري در مساله برنامه ريزي و زمانبندي پيشرفته

اسماعيل علي نژاد, محمدباقر فخرزاد, محمدمهدي لطفي (1391).، پنجمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، تبريز

78. يك مدل برنامه ريزي عدد صحيح خطي مختلط براي ارزيابي اثر يادگيري

محمدباقر فخرزاد (1391).، پنجمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، تبريز