دسترسی سریع
محمدباقر فخر‌زاد
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از روش ارائه مدلي براي ارزيابي ريسك تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از روش Fuzzy Boe Tie، مطالعه موردي: صنايع الكتروموتورسازي

حامد ملكي, حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد, حسن حسيني نسب (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23118)

2. ارائه مدل دوهدفه براي مديريت انرژي در سيستم هاب انرژي پايدار با در نظر گرفتن ارزش در معرض ريسك شرطي

فاطمه ادينه كلات, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 20973)

3. ارائه مدل مكانيابي هاب زنجيره تأمين چندسطحي با محدوديت هاي همزمان هاب و زنجيره

امير شفيعي علويجه, محمدباقر فخرزاد, حسن حسيني نسب (1398)، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها، مشهد (شماره: 21015)

4. Integrating supply chain drivers in an r-allocation p-hub median location problem

Amir Shafiei Alavijeh, Mohammad Bagher Fakhrzad, Hasan Hosseini Nasab (2019), 5th international conference on industrial and systems engineering, مشهد (No: 21016)

5. زمانبندي دومرحله اي فلوشاپ مونتاژ با سيستم تحويل و دسته بندي با محدوديت ظرفيت

محمدباقر فخرزاد, سيدعلي شرف الاسلامي, فريبا گودرزيان (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 21061)

6. توسعه يك مدل برنامه ريزي رياضي به منظور مسيريابي برداشت سفارش با در نظر گرفتن فاكتورهاي انساني

محمدباقر فخرزاد, فاطمه غلامي آهنگران (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 21138)

7. ارائه مسئله زمانبندي در محيط جريان كارگاهي با خطوط توليد موازي با در نظر گرفتن نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان

محمدباقر فخرزاد, سبا جوان پور, فريبا گودرزيان (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 21140)

8. ارائه مسأله يكپارچه برنامه ريزي، زمانبندي، توليد و نگهداري در فلوشاپ تركيبي

محمدباقر فخرزاد, سارا صمدزاده يزدي, فريبا گودرزيان (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 21142)

9. ارائه مدل رياضي از يك شبكه زنجيره تأمين مكان يابي-موجودي براي محصولات فاسد شدني با محدوديت هاي سرمايه، ظرفيت انبار و انتشارات كربن

محمدباقر فخرزاد, پريسا خوشكام, فريبا گودرزيان (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 21147)

10. ارائه مدل مكانيابي-تخصيص سه سطحي در زنجيره تامين معكوس و رو به جلو

محمدباقر فخرزاد, محسن كريمي, فريبا گودرزيان (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 21148)

11. شناسايي و استخراج عوامل شكننده با استفاده از تحليل مضمون

پيمان خداپرست, محسن هادي زاده, محمدباقر فخرزاد, احمدرضا قاسمي (1398)، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد (شماره: 21383)

12. حل دومرحله اي مسئله انتخاب تامين كننده، تعيين سياست قيمت گذاري كاهشي و برنامه ريزي توليد ادغامي در يك زنجيره تامين دو سطحي

سعيد دهنوي آراني, محمدباقر فخرزاد, صابر شمس الديني دزدان (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21017)

13. شناسايي شاخص هاي بهره وري در سازمان اتوبوسراني شهر يزد و مقايسه با شهرهاي ديگر

محمدباقر فخرزاد, احمد گلزار, محمد جواد قرقچيان (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21018)

14. طراحي يكپارچه شبكه توزيع زنجيره تأمين معكوس چند دوره اي/چند محصولي با عدم قطعيت

محمدباقر فخرزاد, شيما كوشش (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 21019)

15. مسأله مربوط به زمان بندي جريان كارگاهي جايگشتي با استفاده از الگوريتم تكاملي ديفرانسيلي بهبود يافته

محمدباقر فخرزاد, الهه فرحبخش (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19269)

16. ارائه ي مدل رياضي جديد براي زمان بندي مسئله چندهدفه در محيط جريان كارگاهي با تداخل كارها

محمدباقر فخرزاد, مهجبين ارزه گر, ليلا نامداري موسي آبادي (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19270)

17. ارائه يك مدل رياضي براي مسئله زمان بندي زنجيره تامين در محيط جريان كارگاهي و مسئله مسير يابي وسايل نقليه

محمدباقر فخرزاد, ليلا نامداري موسي آبادي, مهجبين ارزه گر (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19271)

18. طراحي مدل رياضي جديد براي مسئله فلوشاپ دومرحله اي

محمدباقر فخرزاد, مهسا نكويي, فريبا گودرزيان (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19272)

19. در نظر گرفتن موعد تحويل در مساله فلوشاپ جايگشتي با رويكرد بهره وري انرژي

محمدباقر فخرزاد, وحيد زينالي (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19273)

20. زمانبندي بيماران در مراكز پزشكي مقصد با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات

محمدباقر فخرزاد, مهران شفيعي (1397)، يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن تحقيق در عمليات ايران، كرمانشاه (شماره: 19274)

21. شناسايي عوامل موثر در استقرار زنجيره تامين سبز در كارخانه تراكتورسازي تبريز با استفاده از روش نقشه شناختي فازي تحت سناريوهاي مختلف

محمدباقر فخرزاد, يوسف بابازاده (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 19266)

22. بررسي تاثير مديريت استعداد و مولفه هاي آن بر عملكرد كاركنان )مورد مطالعه هتل داد شهر يزد

عارف محمدي, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1396)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و حسابرسي پويا، تهران (شماره: 16841)

23. توسعه يك مدل براي مسئله زمانبندي تك-ماشين با درنظر گرفتن زمان هاي زودكرد و ديركرد كارها و ارسال دسته اي سفارشات

محمدباقر فخرزاد, صابر شمس الديني دزدان (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 14779)

24. توسعه يك مدل براي مسئله زمانبندي تك ماشين با درنظر گرفتن زمانهاي زودكرد و ديركرد كارها و ارسال دستهاي سفارشات

محمدباقر فخرزاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16982)

25. ارائه الگوريتمهاي دقيق و تقريبي براي مسله زمانبندي تك ماشين با اعمال مدت زمان نگهداريوتعميرات متغير وابسته به حجم كار

محمدباقر فخرزاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16983)

26. ارائه مدلي براي برنامهريزي توليد Job-Shop با جريانات معكوس، با در نظر گرفتن شرايط واقعي

محمدباقر فخرزاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16984)

27. توسعه يك مدل رياضي جهت مسئله چيدمان سلولي براساس زمانبندي و تخصيص كارگر

محمدباقر فخرزاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16985)

28. كمينهسازي حداكثر زمانتكميل براي مسئلهي جريانكارگاهي بدون وقفه با استفاده از يك مدل رياضي جديد

محمدباقر فخرزاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16986)

29. توسعه مدل مس له مكانيابي مسيريابي ظرفيت دار پويا با در نظر گرفتن تقاضاي احتمالي براي تحويل و

حسن حسيني نسب, مجتبي اديبي سده, محبوبه هنرور, محمدباقر فخرزاد (1395)، دومين كنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران (شماره: 14304)

30. ارائه مدل رياضي مكانيابي مسيريابي موجودي چند سطحي

حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد (1395)، سومين كنفرانس ملي مدل سازي رياضي در تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 16990)

31. بررسي ميزان رضايتمندي دارندگان دستگاه هاي پايانه فروش از كيفيت خدمات ارائه شده با استفاده از مدل سروكوال (مطالعه موردي بانك تجارت كرمان)

محمدباقر فخرزاد (1395)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد، مشهد (شماره: 13144)

32. Supply chain risk management by risk efficiency index

Mohammad Bagher Fakhrzad (2016), , تهران (No: 13288)

33. ارائه مدل يكپارچه و روش تركيبي براي حل مسله مكانيابي ومسيريابي موجودي چند سطحي توسط فروشنده

حسن خادمي زارع, محمدباقر فخرزاد (1395)، پنجمين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت و دومين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز، تهران (شماره: 16989)

34. ارايه يك روش بهينه سازي فرا ابتكاري بر مبناي الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله زمانبندي ماشين هاي موازي

محمدباقر فخرزاد (1395)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت، تهران (شماره: 13163)

35. سيستم فلوشاپ بدون زمان انتظار با زمانهاي آماده سازي وابسته به توالي و محدوديتهاي خدمت رسان با هدف حداقل كردن متوسط ديركردها

محمدباقر فخرزاد (1395)، نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شيراز (شماره: 13153)

36. مجموع زمان تكميل مسئله زمان بندي تك ماشين با در نظر گرفتن مدت زمان نگهداري و تعميرات وابسته به حجم كار

محمدباقر فخرزاد (1395)، نهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شيراز (شماره: 13154)

37. بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي و عدالت سازماني

محمدباقر فخرزاد (1394)، سومين كنفرانس بين المللي مديريت، چالشها و راهكارها، شيراز (شماره: 13143)

38. طراحي الگويي جديد جهت ارزيابي كارايي نسبي فرايند هاي شبكه اي سري در حالت عدم اطمينان

مجيد علي محمدي اردكاني, حسن حسيني نسب, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 12997)

39. طراحي الگويي جديد جهت ارزيابي نسبي فرايندهاي شبكه اي سري در حالت عدم قطعيت

حسن حسيني نسب, مجيد علي محمدي اردكاني, محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 14399)

40. بررسي رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و عوامل موثر بر بهره وري كاركنان بر اساس مدل معادلات ساختاري

محمدباقر فخرزاد (1394)، دومين كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت، تهران (شماره: 10594)

41. مسئله زمانبندي جريان كارگاهي غير جايگشتي با تخصيص اپراتورهاي ناهمگن مبتني بر منحني يادگيري

محمدباقر فخرزاد (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 10492)

42. هماهنگي زمانبندي توليد و تحويل با رويكرد مسيريابي وسيله نقليه با در نظر گرفتن پنجره زماني

محمدباقر فخرزاد (1394)، كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستمها، مشهد (شماره: 10493)

43.

Mohammad Bagher Fakhrzad (2015), , مشهد (No: 10494)

44. بهينه سازي شبه هورمون مصنوع كنترل ربات با الگوريتم برنامه نويسي ژنتيك كارتزين

محمدباقر فخرزاد (1394)، پانزدهمين كنفرانس سيستم هاي و سيزدهمين كنفرانس سيستم هاي هوشمند، زاهدان (شماره: 13149)

45. پويايي شناسي رفتاري كنترل موجودي با استفاده از فناوري شناسه فركانس راديويي

محمدباقر فخرزاد (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران (شماره: 10490)

46. توسعه مدل برنامه ريزي توليد ادغامي در زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن بازيافت محصولات

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع (1394)، كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك، تهران (شماره: 10491)

47. الگوريتم آزادسازي لاگرانژ جهت يكپارچه سازي مسائل زمانبندي توليد و تحويل با رويكرد مسيريابي وسيله نقليه

محمدباقر فخرزاد (1394)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10496)

48. Supply chain risk management a novel model for supply chain risks classification and assessment

Mohammad Bagher Fakhrzad (2015), , كيش (No: 13394)

49. بررسي رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و عوامل موتر بر بهره وري كاركنان بر اساس مدل معادلات ساختاري

محمدباقر فخرزاد, حسن خادمي زارع, احمد حسيني, احمد صادقيه (1393)، كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيك هاي مديريت، تهران (شماره: 10975)

50. تعيين توالي عمليات تك ماشين با زمان تنظيم چند مشخصه به منظور كمينه كردن زمان تاخير كل

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10477)

51. تجزيه و تحليل تقريب ديفرانسلي قانون SPT در زمان بندي تك ماشين با محدوديت قابل دسترسي

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10478)

52. زمانبندي تك ماشين با در نظر گرفتن نت پيشگيرانه ماشيبن آلات

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10479)

53. بهينه سازي استوار مصرف انرژي ماشينها و مجموع وزني اتمام كارهاي زوال پذير در ماشينهاي موازي

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10481)

54. ارائه مدل زمانبندي همزمان كارها و فعاليت نگهداري و تعميرات روي ماشينهاي موازي در زنجيره تامين

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10482)

55. بررسي ميزان تاثير كاركنان مثبت نگر بر تعالي سازماني سازمان هاي هوشمند

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10483)

56. بررسي رابطه بين تعهد سازماني رهبري آمرانه و حمايتي ميران(بانك كشاورزي)

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10484)

57. ارائه يك الگورتم براي تخصيص منابع موازي غير مشابه و زمانبندي فعاليتها با زمان آماده سازي وابسته به توالي

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10485)

58. بررسي تاثير تعداد ماشين بر مجموع زمان آماده سازي مسئله flowshop با زمان آماده سازي متغير

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع، تهران (شماره: 10487)

59. بررسي رابطه بين ابعاد عدالت سازماني و عوامل موثر بر بهره وري كاركنان با مدل معادلات ساختاري

محمدباقر فخرزاد (1393)، اولين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري با رويكرد ارزش آفريني، تهران (شماره: 10592)

60. ارائه يك مدل رياضي برنامه ريسي خطي براي تخصيص منابع موازي غيرمشابه و زمانبندي فعاليت ها

محمدباقر فخرزاد (1393)، كنفرانس ملي تحقيق در امور پيشرفته رياضي، اروميه (شماره: 10593)

61. مسئله مسيريابي وسايل نقليه در انبار متقاطع چند محصولي با زمان سرويس فازي

محمدباقر فخرزاد (1393)، چهارمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين، تهران (شماره: 10609)

62. بررسي عوامل بر انگيزش كاركنان بانك تجارت استان چهارمحال و بختياري

محمدباقر فخرزاد (1393)، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 7033)