دسترسی سریع
محمد‌صابر فلاح‌نژاد
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. A note on markov decision process for stock option model: a new proof

Hasan Rasay, Mohammad Saber Fallah Nejad, Aiet Ahmadi (2021), 1st national conference on optimization and new solution methods, نهاوند (No: 25221)

2. نمودار كنترل پذيرش براي پايش فرآيند اتورگرسيو مرتبه اول

سمراد جعفريان نميني, محمد صابر فلاح نژاد, رضا توكلي مقدم, علي سلماس نيا (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 24560)

3. پايش شبكه هاي اجتماعي مبتني بر رگرسيون پواسن پر صفر (فاز يك)

نرگس مطلبي, محمدصالح اولياء, امير حسين اميري, محمد صابر فلاح نژاد (1399)، هفدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مشهد (شماره: 24662)

4. پيش بيني و ارزيابي بروز اريتمي فيبريلاسيون دهليزي در جراحي پيوند عرق كرونري قلب با رويكرد مدلهاي داده محور

مهيار نجاريان, حسن خادمي زارع, اسمائيل هداوندي, محمد صابر فلاح نژاد (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23786)

5. تجزيه و تحليل رويكرد الگوريتم هاي طبقه بندي داده كاوي براي پيش بيني بيماري قلبي

مهيار نجاريان, حسن خادمي زارع, اسمائيل هداوندي, محمد صابر فلاح نژاد (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 23787)

6. توسعه طرح نمونه گيري Modified-RGS براساس شاخص بازده براي فرايند اتو رگرسيو مرتبه اول

سيده عاطفه بني هاشمي, محمد صابر فلاح نژاد, AmirHossain Amiri, محمدصالح اولياء (1399)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، شاهرود (شماره: 25581)

7. An integrated model for simultaneous determination of production, maintenance, and control chart parameters with autocorrelated data

Samrad Jafarian Namin, Mohammad Saber Fallah Nejad, tavakkoli-moghaddam reza, alli salmasnia, Mohammad Hossein Abooie (2020), 16th iran international industrial engineering conference, تهران (No: 22468)

8. توسعه يك طرح نمونهگيري به منظور پذيرش جديد با درنظرگرفتن روش حداقل زاويه و براساس شاخص بازده فرآيندSpk

سيده عاطفه بني هاشمي, محمد صابر فلاح نژاد, امير حسين اميري, محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23071)

9. توسعه يك طرح نمونه گيري به منظور پذيرش جديد با درنظرگرفتن روش حداقل زاويه و براساس شاخص بازده فرايند Spk

سيده عاطفه بني هاشمي, محمد صابر فلاح نژاد, AH Amiri, محمدصالح اولياء (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 23090)

10. خوشه بندي نگهداري و تعميرات مبتني بر وضعيت با در نظر گرفتن فعاليتهاي كامل و ناقص

شكيبا باذلي, محمد صابر فلاح نژاد, احمد صادقيه, حسن حسيني نسب (1398)، شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 25583)

11. Economic-statistical design of an integrated model with autocorrelated data

Samrad Jafarian Namin, Mohammad Saber Fallah Nejad, Reza Tavakkoli-moghaddam, Ali Salmasnia, Mehrdad Mirzabaghi (2019), , بابلسر (No: 20563)

12. تاثير افزايش اندازه نمونه و فاصله نمونه گيري بر متوسط هشدارهاي اشتباهي نمودار كنترل تعداد اقلام معيوب

محسن شجاعي ناوخ, سمراد جعفريان نميني, محمد صابر فلاح نژاد (1398)، دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، بابلسر (شماره: 20564)

13. هماهنگي در زنجيره تامين با يك خريدار و چندين تامين كننده تحت ريسك هاي محلي و منطقه اي

الهام اسماعيلي نجف آبادي, محمد صابر فلاح نژاد (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19880)

14. طراحي اقتصادي آماري نمودار كنترل تعداد تجمعي اقلام منطبق با فاصله نمونه گيري متغير

محمد صابر فلاح نژاد, سعيد طالعي اردكاني (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19881)

15. بهبود عملكرد نمودار كنترل np با ارائه يك الگوريتم نمونه گيري متغير به منظور كاهش زمان شناسايي انحرافات ايجاد شده در فرآيند

محسن شجاعي ناوخ, سمراد جعفريان نميني, محمد صابر فلاح نژاد (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19887)

16. اثر خطاي تخمين بر عملكرد تحت كنترل نمودار CUSUM تعديل ريسك شده با حدود احتمالي پويا براي خروجي هاي ترتيبي جراحي

رمضان خسروي, محمدصالح اولياء, محمد صابر فلاح نژاد, Amiri A (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19888)

17. بهينه يابي و تنظيم پارامترهاي فرآيند توليد با هدف كاهش هزينه توليد و افزايش كيفيت

مهدي بهجت, حسن خادمي زارع, محمد صابر فلاح نژاد (1397)، پانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، يزد (شماره: 19889)

18. Robust modeling of acceptance control chart to specify best design parameters

Samrad Jafarian Namin, mehrdad mirzabaghi, Mohammad Saber Fallah Nejad, reza tavakkoli (2018), World conference on soft computing, باكو (No: 17857)

19. Economic-statistical design of acceptance control chart under uncertainty conditions

Samrad Jafarian Namin, mehrdad mirbagheri, Mohammad Saber Fallah Nejad, reza tavakkoli (2018), 14th international industrial engineering conference (iiec 2018), تهران (No: 17856)

20. بررسي رويكرد طرح هاي نمونه گيري تطبيقي در پايش تعداد اقلام معيوب

محسن شجاعي ناوخ, محمد صابر فلاح نژاد, حسن رسائي (1396)، چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 25586)

21. Design of bayesian mds sampling plan based on process capability index

Davood, Mohammad Saber Fallah Nejad, sina Seifi (2017), , مشهد (No: 15598)

22. Designing sampling plan for truncated life test

Mohammad Saber Fallah Nejad (2017), The first international conference on systems optimization and business management, بابل (No: 15765)

23. Comparing inspection policies in the integrated system of maintenance planning and statistical process control

Hasan Rasay, Mohammad Saber Fallah Nejad (2017), , بابلسر (No: 15097)

24. استفاده از رويكرد محدوديت اپسيلون كارا جهت تخصيص سفارش به ت مين كننده در مس له چندهدفه زنجيره ت مين چندسطحي با درنظر گرفتن نرخ تورم

محمد صابر فلاح نژاد (1395)، اولين كنفرانس ملي آينده مهندسي و تكنولوژي، تهران (شماره: 14866)

25. Fraction defective chart for high quality processes with adjusted control limits to improve in-control performance

Mohammad Saber Fallah Nejad (2017), , مازندران (No: 14630)

26. طراحي يك سياست بهينه نگهداري و تعميرات براي مساله جايگزيني ماشين با استفاده از طرح نمونه گيري دنباله اي

محمد صابر فلاح نژاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 14631)

27. طراحي نمودار كنترل تعداد اقلام معيوب با رويكرد ايجاد بهبود در هزينه

محمد صابر فلاح نژاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 14632)

28. Applied sequential sampling plan in the truncated life test

Mohammad Saber Fallah Nejad (2017), , مازندران (No: 14633)

29. شناسايي و اولويت بندي اقدامات بيمارستان براي تامين انتظارات بيماران بخش )IIEC و رگرسيون ) 2017 QFD بستري از پزشكان به وسيله تلفيق مدل

پيمان احمدي, حسن خادمي زارع, محمدصالح اولياء, محمد صابر فلاح نژاد (1395)، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مازندران (شماره: 16843)

30. Modeling an integrated inventory-production system with price sensitive demand

Mohammad Saber Fallah Nejad (2016), 9th international iranian operations research conference, شيراز (No: 11699)

31. A model for optimizing integrated inventory model under incremental quantity discount in transportation cost

Mohammad Saber Fallah Nejad (2016), 9th international iranian operations research conference, شيراز (No: 11700)

32. كاربرد سيستم صف M/M/C در زنجيره تامين حلقه بسته بارويكرد بهينه سازي استوار

محمد صابر فلاح نژاد (1394)، كاربرد فناوريهاي نوين در علوم مهندسي، مشهد (شماره: 11350)

33. ارائه يك مدل رياضي مكانيابي تسهيلات با استفاده از نظريه صف

محمد صابر فلاح نژاد (1394)، كنفرانس بين المللي علوم پايه و تحقيقات بنيادي، (شماره: 11619)

34. ارائه يك مدل رياضي تصميمات استراتژيك مكانيابي تسهيلات

محمد صابر فلاح نژاد (1394)، اولين كنفرانس بين المللي علوم مديريت پيشرفت ها نواوري ها و چالش ها، شيراز (شماره: 9482)

35. مكانيابي هتل با استفاده از تئوري صف و با هدف ماكزيمم سازي درآمد

محمد صابر فلاح نژاد (1393)، ، همدان (شماره: 3687)

36. مدل سازي سيستم پذيرش مسافران جهت تعيين تعداد بهينه اتاقهاي هتل با استفاده از

محمد صابر فلاح نژاد (1393)، ، همدان (شماره: 3688)

37. Multi-echelon defective supply chain network management by comparison of genetic algorithm and ant colony optimization methods

Mohammad Saber Fallah Nejad (2014), 12th management engineering conference, تهران (No: 8202)

38. بررسي آلودگي حاصل از انتشار آلاينده هاي بخش حمل و نقل با استفاده از برنامه ريزي رياضي

محمد صابر فلاح نژاد (1393)، كنفرانس سراسري الكترونيكي محيط زيست و انرژي ايران، شيراز (شماره: 3669)

39. تحليل مقايسه اي روش هاي تصميم گيري چند معياره و پياده سازي يك مساله انتخاب انبار

محمد صابر فلاح نژاد (1393)، هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، سمنان (شماره: 3271)

40. Performance measurement using balanced scorecard and fuzzy analytic network process

Naeme Zarrinpoor, Mohammad Saber Fallah Nejad (2014), 7th international conference of iranian operations research society, سمنان (No: 3272)

41. Multi-objective supplier selection and order allocation problem in multi-item multi-supplier environment1

, Mohammad Saber Fallah Nejad (2014), 7th international conference of iranian operations research society, سمنان (No: 3273)

42. Optimum process adjustment under inspection errors with considering the cycle time of production

, Mohammad Saber Fallah Nejad (2014), Second national industrial engineering and system conference, نجف آباد (No: 3276)

43. ارائه مدلي جهت انتخاب پروژها هاي شش سيگما بر اساس تصميم گيري چندمعياره

حميد قانعي يخداني, محمد صابر فلاح نژاد, احمد صادقيه (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 3277)

44. كاربرد مدل توري راف ماشين بردار پشتيبان براي شناسايي الگو

م توكلي, احمد صادقيه, محمد صابر فلاح نژاد (1392)، دومين كنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها، نجف آباد (شماره: 3278)

45. انتخاب بهترين روش استهلاك و تحليل اقتصادي بعد از ماليات در شرايط عدم قطعيت با رويكرد فازي

سعيد خليلي, هادي محمدزاده, محمد صابر فلاح نژاد (1392)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 3280)

46. بكارگيري طراحي براي شش سيگما براي بهينه سازي پارامترهاي اختلاط بلوك بتني سبك

محمدصالح اولياء, فرزانه سادات شاكوهي, يحيي زارع مهرجردي, محمد صابر فلاح نژاد (1392)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران (شماره: 3281)

47. توسعه مدل مكان يابي چندهدفه رقابتي با استفاده از نظريه صف

محمد صابر فلاح نژاد (1392)، ششمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، تهران (شماره: 3285)