لینک های ضروری
محمد‌صابر فلاح‌نژاد
دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری

1. Economic-Statistical Design of an Integrated Model with Autocorrelated Data

Samrad Jafarian Namin, Mohammad Saber Fallah Nejad, Reza Tavakkoli-moghaddam, Ali Salmasnia, Mehrdad Mirzabaghi (2019)., , بابلسر

2. تاثیر افزایش اندازه نمونه و فاصله نمونه گیری بر متوسط هشدارهای اشتباهی نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب

محسن شجاعی ناوخ, سمراد جعفریان نمین, محمد صابر فلاح نژاد (1398).، دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر

3. هماهنگی در زنجیره تامین با یک خریدار و چندین تامین کننده تحت ریسک های محلی و منطقه ای

الهام اسماعیلی نجف ابادی, محمد صابر فلاح نژاد (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

4. طراحی اقتصادی آماری نمودار کنترل تعداد تجمعی اقلام منطبق با فاصله نمونه گیری متغیر

محمد صابر فلاح نژاد, سعید طالعی اردکانی (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

5. بهبود عملکرد نمودار کنترل np با ارائه یک الگوریتم نمونه گیری متغیر به منظور کاهش زمان شناسایی انحرافات ایجاد شده در فرآیند

محسن شجاعی ناوخ, سمراد جعفریان نمین, محمد صابر فلاح نژاد (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

6. اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی های ترتیبی جراحی

رمضان خسروی, محمدصالح اولیاء, محمد صابر فلاح نژاد, Amiri A (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

7. بهینه یابی و تنظیم پارامترهای فرآیند تولید با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت

مهدی بهجت, حسن خادمی زارع, محمد صابر فلاح نژاد (1397).، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد

8. Robust Modeling of Acceptance Control Chart to Specify Best Design Parameters

Samrad Jafarian Namin, mehrdad mirzabaghi, Mohammad Saber Fallah Nejad, reza tavakkoli (2018)., world conference on soft computing, باکو

9. Economic-statistical design of acceptance control chart under uncertainty conditions

Samrad Jafarian Namin, mehrdad mirbagheri, Mohammad Saber Fallah Nejad, reza tavakkoli (2018)., 14th International Industrial Engineering Conference (IIEC 2018), تهران

10. Design of bayesian MDS sampling plan based on process capability index

Davood, Mohammad Saber Fallah Nejad, sina Seifi (2017)., , مشهد

11. Designing Sampling Plan for Truncated Life Test

Mohammad Saber Fallah Nejad (2017)., The First International Conference on Systems Optimization and Business Management, بابل

12. Comparing inspection policies in the integrated system of maintenance planning and statistical process control

Hasan Rasay, Mohammad Saber Fallah Nejad (2017)., , بابلسر

13. Comparing inspection policies in the integrated system of maintenance planning and statl Control

Hasan Rasay, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2017)., , بابلسر

14. استفاده از رویکرد محدودیت اپسیلون کارا جهت تخصیص سفارش به ت مین کننده در مس له چندهدفه زنجیره ت مین چندسطحی با درنظر گرفتن نرخ تورم

محمد صابر فلاح نژاد (1395).، اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی، تهران

15. Fraction Defective Chart for High Quality Processes with Adjusted Control Limits to Improve In-control Performance

Mohammad Saber Fallah Nejad (2017)., , مازندران

16. طراحی یک سیاست بهینه نگهداری و تعمیرات برای مساله جایگزینی ماشین با استفاده از طرح نمونه گیری دنباله ای

محمد صابر فلاح نژاد (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

17. طراحی نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب با رویکرد ایجاد بهبود در هزینه

محمد صابر فلاح نژاد (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

18. Applied sequential sampling plan in the truncated life test

Mohammad Saber Fallah Nejad (2017)., , مازندران

19. شناسایی و اولویت بندی اقدامات بیمارستان برای تامین انتظارات بیماران بخش )IIEC و رگرسیون ) 2017 QFD بستری از پزشکان به وسیله تلفیق مدل

پیمان احمدی, حسن خادمی زارع, محمدصالح اولیاء, محمد صابر فلاح نژاد (1395).، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مازندران

20. Modeling an integrated inventory-production system with price sensitive demand

Mohammad Saber Fallah Nejad (2016)., 9th International Iranian Operations Research conference, شیراز

21. A model for optimizing integrated inventory model under incremental quantity discount in transportation cost

Mohammad Saber Fallah Nejad (2016)., 9th International Iranian Operations Research conference, شیراز

22. کاربرد سیستم صف M/M/C در زنجیره تامین حلقه بسته بارویکرد بهینه سازی استوار

محمد صابر فلاح نژاد (1394).، کاربرد فناوریهای نوین در علوم مهندسی، مشهد

23. ارائه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات با استفاده از نظریه صف

محمد صابر فلاح نژاد (1394).، کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی،

24. ارائه یک مدل ریاضی تصمیمات استراتژیک مکانیابی تسهیلات

محمد صابر فلاح نژاد (1394).، اولین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها نواوری ها و چالش ها، شیراز

25. ارائه مدل برنامه ریزی چند هدفه برای مدیریت مواد زاید جامد

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران

26. تعیین اندازه انباشته پویا با تخفیف کلی هزینه های خرید مارکوفی گسسته و تقاضای احتمالی با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای احتمالی

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، اولین کنفرانس ملی تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی، ارومیه

27. ارائه مدل برنامه ریزی پویای احتمالی برای تعیین اندازه انباشته پویا با تقاضای احتمالی کالاهای معیوب کمبود کالا و هزینه های تولید مارکوفی

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، اولین کنفرانس ملی تحقیق در علوم پیشرفته ریاضی، ارومیه

28.

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، ، تهران

29. شناسایی عوامل موثر بر رضایت تامین کنندگان شرکت های پخش مواد غذایی

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

30. Acceptance sampling plan based on run length of inspected items

Mohammad Saber Fallah Nejad (2015)., 11th International Industrial Engineering Conference, تهران

31.

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

32.

حمید قانع, محمد صابر فلاح نژاد, احمد صادقیه (1393).، کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، تهران

33. مکانیابی هتل با استفاده از تئوری صف و با هدف ماکزیمم سازی درآمد

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، ، همدان

34. مدل سازی سیستم پذیرش مسافران جهت تعیین تعداد بهینه اتاقهای هتل با استفاده از

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، ، همدان

35. MULTI-ECHELON DEFECTIVE SUPPLY CHAIN NETWORK MANAGEMENT BY COMPARISON OF GENETIC ALGORITHM AND ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS

Mohammad Saber Fallah Nejad (2014)., 12th Management Engineering Conference, تهران

36. بررسی آلودگی حاصل از انتشار آلاینده های بخش حمل و نقل با استفاده از برنامه ریزی ریاضی

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران، شیراز

37. تحلیل مقایسه ای روش های تصمیم گیری چند معیاره و پیاده سازی یک مساله انتخاب انبار

محمد صابر فلاح نژاد (1393).، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، سمنان

38. Performance measurement using balanced scorecard and fuzzy analytic network process

Naeme Zarrinpoor, Mohammad Saber Fallah Nejad (2014)., 7th International Conference of Iranian Operations Research Society, سمنان

39. Multi-objective supplier selection and order allocation problem in multi-item multi-supplier environment1

, Mohammad Saber Fallah Nejad (2014)., 7th International Conference of Iranian Operations Research Society, سمنان

40. بکارگیری برنامه ریزی خطی کسری احتمالی در مدیریت ضایعات(مطالعه موردی شهر یزد)

ف فارغ, یحیی زارع مهرجردی, محمد صابر فلاح نژاد (1392).، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، نجف آباد

41. Optimum process adjustment under inspection errors with considering the cycle time of production and two markets for the sale of goods

, Mohammad Saber Fallah Nejad, Yahia Zare Mehrjerdi (2014)., Second National Industrial Engineering and System Conference, نجف آباد

42. Optimum process adjustment under inspection errors with considering the cycle time of production

, Mohammad Saber Fallah Nejad (2014)., Second National Industrial Engineering and System Conference, نجف آباد

43. ارائه مدلی جهت انتخاب پروژها های شش سیگما بر اساس تصمیم گیری چندمعیاره

حمید قانعی یخدانی, محمد صابر فلاح نژاد, احمد صادقیه (1392).، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، نجف آباد

44. کاربرد مدل توری راف ماشین بردار پشتیبان برای شناسایی الگو

م توکلی, احمد صادقیه, محمد صابر فلاح نژاد (1392).، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، نجف آباد

45. یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی سفارش و تخصیص فضای قفسه در صنعت خرده فروشی با تقاضای وابسته به مکان نمایش و موجودی

محمدمهدی لطفی, الهه قضاوی, محمدحسین ابویی, محمد صابر فلاح نژاد (1392).، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

46. انتخاب بهترین روش استهلاک و تحلیل اقتصادی بعد از مالیات در شرایط عدم قطعیت با رویکرد فازی

سعید خلیلی, هادی محمدزاده, محمد صابر فلاح نژاد (1392).، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

47. بکارگیری طراحی برای شش سیگما برای بهینه سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتنی سبک

محمدصالح اولیاء, فرزانه سادات شاکوهی, یحیی زارع مهرجردی, محمد صابر فلاح نژاد (1392).، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران

48. مسئله مکانیابی مسیریابی وسایل نقلیه در پنجره زمانی فازی با در نظر گرفتن ساعات پرترافیک درمدل

ش تیموری, حسن خادمی زارع, محمد صابر فلاح نژاد (1392).، سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، قزوین

49. توسعه مدل مکان یابی چندهدفه رقابتی با استفاده از نظریه صف

محمد صابر فلاح نژاد (1392).، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تهران

50. ارائه یک مدل ریاضی برای تعیین سیاست ......

محمد خسروآبادی, محمد صابر فلاح نژاد, حسن خادمی زارع (1392).، ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، تهران

51. مدل شناسایی قطعات معیوب با رویکرد ریسک قطعات و بازرسی از طریق بهبود FMEA

محمد صابر فلاح نژاد (1392).، اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی، گرگان

52. Specifying Efficient Design Parameters of Single Sample Acceptance Sampling Plans

Mohammad Saber Fallah Nejad (2012)., The sixth Iran Data Mining Conference, تهران

53. ارائه راهکارهای بهبود عملکرد واحدهای تلفن گویا با استفاده از روش QFD

محمد صابر فلاح نژاد (1390).، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران

54. Design of Bayesian MDS Sampling Plan Based onthe Process Capability Index

Mohammad Saber Fallah Nejad (2009)., 2009 world congress on computer science and information engineering(CSIE 2009),