لینک های ضروری
فریبا فنایی

فریبا فنایی

مربی، دانشکده هنر و معماری - گروه نقاشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۱تاکنوندانشگاه ایکس-مارسی فرانسهگرافیک (تاریخ هنر)
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه تربیت مدرسگرافیک
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه تهراننقاشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارگاه نقاشی موضوعی، کارشناسی ارشد
کارگاه نقاشی تجربی، کارشناسی ارشد
آشنایی با هنرهای معاصر، کارشناسی
مبانی هنرهای تجسمی، کارشناسی
کارگاه نقاشی سطوح یک تا سه، کارشناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رنگ
نقاشی ایرانی
نقاشی معاصر جهان

اطلاعات تماس

fanaeirf [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/fanaei
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نقاشی
31234532 36223700