لینک های ضروری
نریمان فرحزا

نریمان فرحزا

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی ارشد-۱۳۷۳دانشگاه شهید بهشتیمعماری
کارشناسی۱۳۶۷-دانشگاه شهید بهشتیمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه معماری
1396-دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی معماری گلین
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
13911395دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده معماری بومی
13801384دانشگاه یزدعضو شورای پژوهشی گروه معماری
13781383دانشگاه یزدسرپرستی کتابخانه مجتمع هنر و معماری
13751381دانشگاه یزدعضو شورای کتابخانه مرکزی
13791380دانشگاه یزدعضو شورای پژوهشی مجتمع هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سازه‌های سنتی دوره کارشناسی ارشد
متره و برآورد
تنظیم شرایط محیطی (نور و صدا)
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)
مبانی نظری مرمت (ابنیه)
طرح مرمت (بافت)
طرح معماری یک
برداشت از بناهای تاریخی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شناسایی و معرفی آسیاب‌های سنتی شهرستان یزد و حومه
سامان‌دهی کالبدی دانشگاه‌های کشور در گردآوری اطلاعات کالبدی دانشگاه یزد
بررسی نحوه شکل‌گیری و توسعه شهر تفت و روستاهای همجوار و کاربرد آن در مجموعه زیستی پایدار
گردآوری اطلاعات پایه از بافت تاریخی اردکان
مطالعه و طرح مجموعه آموزشی اختر دانش با رویکرد به معماری بومی

اطلاعات تماس

n_farahza [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/farahza ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
31234525 36228832