لینک های ضروری
داریوش فرید

داریوش فرید

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه پونهمدیریت بازرگانی مالی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه پونهمدیریت بازرگانی مالی
کارشناسی۱۳۶۱۱۳۶۵دانشگاه عثمانیمدیریت بازرگانی مالی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌های آموزشی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
1395-دانشگاه یزدرئیس بخش حسابداری و مالی
1395-دانشگاه یزدرئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13861393دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت جهانگردی
13791384دانشگاه یزدمدیر گروه بازرگانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت مالی ۱ و ۲
حسابداری مدیریت
بازار پولی و مالی
بازار و موسسات مالی
سازمان‌های پولی
حسابداری صنعتی ۱ و ۲ و ۳
زبان تخصصی مدیریت و حسابداری
مدیریت سرمایه‌گذاری
سمینار در مسایل مالی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مباحث مربوط به ریسک، بازده، عملکرد و غیره

اطلاعات تماس

fareed [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fareed ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233240 38210311