دسترسی سریع
داریوش فرید

داریوش فرید

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۵دانشگاه پونهمدیریت بازرگانی مالی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه پونهمدیریت بازرگانی مالی
کارشناسی۱۳۶۱۱۳۶۵دانشگاه عثمانیمدیریت بازرگانی مالی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961399پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌های آموزشی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13951399دانشگاه یزدرئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13931395دانشگاه یزدرئیس بخش حسابداری و مالی
13861393دانشگاه یزدمدیر گروه مدیریت جهانگردی
13791384دانشگاه یزدمدیر گروه بازرگانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت مالی ۱ و ۲
حسابداری مدیریت
بازار پولی و مالی
بازار و موسسات مالی
سازمان‌های پولی
حسابداری صنعتی ۱ و ۲ و ۳
زبان تخصصی مدیریت و حسابداری
مدیریت سرمایه‌گذاری
سمینار در مسایل مالی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي موضوعات در رابطه با تحليل تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
تحليل بنيادي در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي و تحليل مالي در شركت هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني
بررسي و تحليل بازارهاي بدهي در ابعاد مختلف

اطلاعات تماس

fareed [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fareed ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233240 38210311
اتاق مجازی