لینک های ضروری
اسماعیل فرنود

اسماعیل فرنود

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۳پاریس ۱۰- غرب نانتر، فرانسهعلوم زبان- ترجمه شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه شهید بهشتی تهرانمترجمی زبان فرانسه
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات فرانسه

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرابط دانشگاه یزد در کارگروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی کشورهای فرانسه، لوگزامبورک و بلژیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ترجمه‌شناسی
زبان‌شناسی
زبان و ادبیات فرانسه

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ترجمه‌شناسی
زبان‌شناسی
علوم شناختی و روانشناسی زبان
ادبیات مدرن فرانسه

اطلاعات تماس

farnoud [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/farnoud ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی اتاق ۲۱۹
31233985