دسترسی سریع
محمد فرشی
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

1. A lower bound on the stretch factor of yao graph y_4

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2021), 4th iranian conference on computational geometry (iccg 2021), يزد (No: 24865)

2. Spanners on imprecise points

Abolfazl Poureidi, Mohammad Farshi (2021), 4th iranian conference on computational geometry (iccg 2021), يزد (No: 24866)

3. A degree 3 plane 5.19-spanner for points in convex position

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2020), 32nd canadian conference on computational geometry (cccg 2020), (No: 23075)

4. Angle-monotonicity of delaunay triangulation

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2020), 3rd iranian conference on computational geometry (iccg 2020), تهران (No: 23073)

5. On the expected weight of the theta graph on uncertain points

Behnam Iranfar, Mohammad Farshi, Amir Mesrikhani (2020), 3rd iranian conference on computational geometry (iccg 2020), تهران (No: 23074)

6. A plane region-fault tolerant 2.095-spanner for points in convex position

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2019), 2nd iranian conference on computational geometry, تهران (No: 21550)

7. Solving the convex hull problem progressively in the external memory model

Amir Mesrikhani, Mohammad Farshi (2019), 2nd iranian conference on computational geometry, تهران (No: 21558)

8. جستجوي بازه اي k-امين مقدار در نقاط نادقيق

بهنام ايرانفر, محمد فرشي (1397)، چهارمين كنفرانس موضوعات نوين در علوم كامپيوتر و اطلاعات، كرج (شماره: 19876)

9. On the spread of a uniformly distributed point sets

Behnam Iranfar, Mohammad Farshi, Amir Mesrikhani (2019), International conference on recent achievements in mathematical sciences, يزد (No: 19882)

10. برنامه ريزي مسير پوششي رباتهاي متحرك براي بهبود اتصال و پوشش ناحيه در شبكه هاي حسگر بي سيم

عاطفه رحيمي نسب, پيمان تيراندازي خليل آباد, محمد فرشي, مهديه هاشمي نژاد (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 19064)

11. ساده سازي مسير تحت محدوديت هاي شيب

زينب سعيدي مسينه, محمد فرشي (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 19484)

12. Progressive algorithm for euclidean minimum spanning tree

Amir Mesrikhani, Mohammad Farshi, Mansour Davoodi Monfared (2018), 1st iranian conference on computational geometry (iccg 2018), تهران (No: 19637)

13. Fault tolerancy of continuous yao graph

Davood Bakhsjesj, Mohammad Farshi (2018), 1st iranian conference on computational geometry (iccg 2018), تهران (No: 19638)

14. Increasing-chord planar graphs for points in convex position

Abolfazl Poureidi, Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2018), 1st iranian conference on computational geometry (iccg 2018), تهران (No: 19668)

15. A new construction of the greedy spanner in linear space

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2018), 1st iranian conference on computational geometry (iccg 2018), تهران (No: 19669)

16. روشي ساخت يافته براي تعيين ساختار اوليه شبكه هاي عصبي

پوريا حداد, محمد فرشي, ولي درهمي (1396)، كنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر، اصفهان (شماره: 19485)

17. Progressive sorting in the external memory model

Amir Mesrikhani, Mohammad Farshi (2017), 48th annual iranian mathematics conference, همدان (No: 15930)

18. The firm gap property and its applications

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2016), 47th iranian mathematical conference, كرج (No: 12725)

19. Geometric spanners merging and its applications

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2016), 28th canadian conference on computational geometry (cccg2016), (No: 12727)

20. Visualization of geometric spanner algorithms

Mohammad Farshi, Seyed hossein Hosseini (2016), 32nd international symposium on computational geometry (socg 2016), آمريكا (No: 11823)

21. يك حد پايين براي يافتن يك پوشش هندسي براي يك گراف هندسي نادقيق

ابوالفضل پورعيدي, محمد فرشي (1394)، بيست و يكمين كنفرانس ملي كامپيوتر، تهران (شماره: 10912)

22. Some properties of continuous yao graph

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi (2015), 1st topics in theoretical computer science (ttcs2015), تهران (No: 8933)

23. مرتب سازي زوج نقاط بر مبناي فاصله آنها

ذريه سلطاني, ابوالفضل پورعيدي, محمد فرشي (1394)، چهل و ششمين كنفرانس رياضي ايران، يزد (شماره: 8931)

24. A generalization of alpha-dominating set and its complexity

Davood Bakhshesh, Mohammad Farshi, (2015), 46th iranian mathematical conference, يزد (No: 8932)