دسترسی سریع
محمد فرشی
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

1. نتايجي در داده هاي هندسي نادقيق احتمالي (دكتري تخصصي)

بهنام ايران فر، (1400/06/24)

2. زمان بندي بهينه درخواست هاي اينترنت اشياء با استفاده از الگوريتم هاي ابتكاري (كارشناسي ارشد)

فاطمه بحراني پور، (1400/06/23)

3. طراحي ساختمان داده براي محاسبه ميزان شباهت مسيرهاي جهت دار (دكتري تخصصي)

زينب سعيدي مسينه، (1399/12/02)

4. ارائه الگوريتم پيش رونده براي مسائل مجاورت (دكتري تخصصي)

امير مصري خاني، (1398/07/29)

5. مثلث‌بندي‌هاي خاص از يك چندضلعي ساده و مجموعه‌اي از نقاط (كارشناسي ارشد)

سيدسعيد دهقاني سانيچ، (1398/06/31)

6. تقريبي از چندضلعي بسته با حداقل كمان هاي دايره اي و پاره خط ها (كارشناسي ارشد)

فائزه سادات اشراقي نائيني، (1397/12/15)

7. محلي سازي گالري هنر (كارشناسي ارشد)

الهه جعفري نژاد، (1397/12/15)

8. بررسي روش ساخت درخت افراز بهينه (كارشناسي ارشد)

علي كمالي، (1397/11/24)

9. تغيير مش الگوي ابر نقطه اي به چهارگوشي (كارشناسي ارشد)

هادي بيكي بندرآبادي، (1397/06/27)

10. رويكردي جديد و حساس به خروجي براي ساخت نمودار ورونوي (كارشناسي ارشد)

ياسر كاشي الاشتي، (1397/04/31)

11. بررسي مسائل انتخاب و مرتب‌سازي در مدل مقايسه‌ي نادقيق (كارشناسي ارشد)

پريا قلي پورلوائي، (1396/12/07)

12. بهبود اتصال و پوشش ناحيه در شبكه هاي حسگر بي سيم (كارشناسي ارشد)

عاطفه رحيمي نسب، (1396/11/25)

13. مسئله k- مركز متحرك و تعميم هاي آن در مدل جعبه سياه (كارشناسي ارشد)

وحيدرضا مختارزاده، (1396/07/27)

14. تعيين ساختار شبكه هاي عصبي مصنوعي با استفاده از ساختارهاي هندسي (كارشناسي ارشد)

پوريا حداد، (1396/07/27)

15. ارائه چند الگوريتم براي ساخت پوشش هاي هندسي (دكتري تخصصي)

داود بخشش، (1396/04/28)

16. پوشش هاي هندسي براي نقاط دقيق و نادقيق : كران پايين و الگوريتم ها (دكتري تخصصي)

ابوالفضل پورعيدي، (1396/02/27)

17. يك ساختمان داده جنبشي كارا براي مسائل مجاورت جنبشي (كارشناسي ارشد)

مهدي نوحي، (1395/12/09)

18. ايجاد شبكه هاي بي سيم قويا همبند با استفاده از آنتن هاي جهت دار نيم دايره اي (كارشناسي ارشد)

مريم قديري هدشي، (1395/12/08)

19. ساختمان داده‌اي كارا براي جستجوي داده با بيشترين تكرار در بازه‌ي داده شده از يك آرايه (كارشناسي ارشد)

مصطفي شاكري شمسي، (1395/07/28)

20. بررسي مسئله k-مسير با حداقل يال اشتراكي (كارشناسي ارشد)

عليرضا جلايق، (1394/12/15)

21. مطالعه برخي روش هاي تشخيص انجمن در شبكه هاي جهت دار (كارشناسي ارشد)

فرزانه نصراصفهاني، (1394/12/12)

22. ساخت شبكه هاي بي سيم متصل با استفاده از آنتن هاي جهت دار (كارشناسي ارشد)

سعيد زارع شحنه، (1393/12/14)

23. بررسي الگوريتم هاي هندسي موازي براي كامپيوتر هاي چند هسته ايي (كارشناسي ارشد)

فاطمه دهقاني فيروزآبادي، ()

24. پوشش هاي هندسي براي نقاط در حال حركت (كارشناسي ارشد)

ذريه سلطاني ، ()

25. بررسي ضريب كشش در گراف هاي يائو (كارشناسي ارشد)

اسحاق رسائي نژاد، ()

26. برنامه ريزي حركت براي ربات ها با رد پاهاي خاص در صفحه (كارشناسي ارشد)

مهديه قصابي لاهيجاني، ()

27. جريان بيشينه در گراف هاي مسطح (كارشناسي ارشد)

احسان جوكار، ()

28. محاسبه فاصله فرشه گسسته در زمان زير مربعي (كارشناسي ارشد)

سعيد ريخته گرغياثي، ()

29. روش هاي تطبيقي براي پيدا كردن مستطيل هاي بهينه مسطح (كارشناسي ارشد)

هادي خادم پور، ()

30. روش هاي ساخت تجزيه نقاط به زوج هاي نيم مجزا و كاربردهاي آنها (كارشناسي ارشد)

فرزانه ايزدي، ()

31. بررسي پوشش هاي هندسي نيرومند (كارشناسي ارشد)

آزاده فروزنده شهركي، ()