لینک های ضروری
مهدی فاتحی‌نیا

مهدی فاتحی‌نیا

دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه شهید باهنر کرمانهندسه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض هندسه
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی سیستم‌های دینامیکی
مبانی هندسه
هندسه فرکتال
هندسه منیفلد

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های دینامیکی
نظریه آشوب
نظریه ارگودیک

اطلاعات تماس

fatehiniam [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/fatehinia
https://pws.yazd.ac.ir/fatehinia ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی،‌ اتاق ۳۰۲
31232716 38210695