لینک های ضروری
مهدی فاتحی‌نیا
دانشیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۸۹دانشگاه شهید باهنر کرمانهندسه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی محض هندسه
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه سیستان و بلوچستانریاضی محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس بخش ریاضی محض

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هندسه منیفلد
هندسه فرکتال
مبانی هندسه
مبانی سیستم‌های دینامیکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه ارگودیک
نظریه آشوب
سیستم‌های دینامیکی

اطلاعات تماس

fatehiniam [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/fatehinia
https://pws.yazd.ac.ir/fatehinia ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی،‌ اتاق ۳۰۲
۳۱۲۳۲۷۱۶ ۳۸۲۱۰۶۹۵