لینک های ضروری
محمدحسن فضائلی‌پور

محمدحسن فضائلی‌پور

استاد، گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۱دانشگاه تربیت مدرسمهندسی شیمی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه تربیت مدرسمهندسی شیمی
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۳دانشگاه تهرانمهندسی شیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
موازنه مواد و انرژی
عمليات واحد
ترموديناميک مهندسی شيمی
سينتيک و طراحی راكتور
زبان تخصصی مهندسی شيمی
طراحی و تحليل آزمايش‌ها
طراحی بيوراكتور
تصفيه آب و فاضلاب
بيوپليمرها
كارگاه نرم‌افزار (متلب)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تكنولوژی آنزيم و توليد مواد بيوشيميايی
پالايش زيستی آب، خاک و هوا
مدل‌سازی فرايندهای زيستی

اطلاعات تماس

fazaelipoor [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/fazaelipoor
https://pws.yazd.ac.ir/fazaelipoor ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۴
31232558 38200147