لینک های ضروری
محمد‌رضا فاضل

محمد‌رضا فاضل

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۳دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۷۰دانشگاه صنعتی امیرکبیرمکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشگاه فردوسی مشهدمکانیک طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1394-دانشگاه یزدمدیریت حوزه ریاست
13781381دانشگاه یزدمدیریت اداره کل آموزش
13761378دانشگاه یزدمعاونت گروه مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
دینامیک
مقاومت مصالح ۱ و ۲ و ۳
طراحی اجزاء ۱ و ۲
ریاضی مهندسی
ارتعاشات مکانیکی
کنترل اتوماتیک
الاستیسیته
کنترل پیشرفته

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل تطبیقی
کنترل فازی
ارتعاشات غیرخطی
شناسایی سیستم‌ها
معادلات دیفرانسیل غیرخطی

اطلاعات تماس

mfazel [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/fazel
https://pws.yazd.ac.ir/fazel ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
31232486 38212781