دسترسی سریع
علیمحمد فضیلت‌فر

علیمحمد فضیلت‌فر

استاد، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه منچستر انگلستانآموزش زبان انگلیسی و زبان‌شناسی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه تربیت مدرسآموزش زبان انگلیسی
کارشناسی۱۳۵۵۱۳۶۳دانشگاه اصفهانزبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1397-دانشگاه یزدرئیس بخش زبان‌ انگلیسی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
13901394دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان و ادبیات
13861388دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان و ادبیات
13841386دانشگاه یزدمعاون آموزشی مجتمع علوم انسانی
13791384دانشگاه یزدمدیر دفتر روابط بین‌الملل

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تدریس
تدریس مهارت‌های زبان
تئوری‌های یادگیری
نقد و بررسی مسائل آموزش زبان
تربیت معلم زبان

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
زبانشناسي كاربردي
اموزش زبان
گفتمان شناسي
تربيت معلم زبان

اطلاعات تماس

afazilatfar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/afazilatfar ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233984 38212788
اتاق مجازی