دسترسی سریع
محمد‌علی فیض‌پور

محمد‌علی فیض‌پور

دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه نیوکسل انگلستاناقتصاد صنعتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرساقتصاد منطقه‌ای
کارشناسی۱۳۶۴۱۳۶۸دانشگاه شیرازاقتصاد نظری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13831385دانشگاه یزدرییس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد صنعتی
اقتصاد ایران
اقتصاد گردشگری
روش تحقیق

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بازار كار در ايران و استان يزد
چشم انداز ايران و چالش هاي آن
آينده بخش صنعت در ايران
قدرت و توسعه

اطلاعات تماس

feizpour [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/feizpour ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233209 38210311
اتاق مجازی