دسترسی سریع
محمد‌علی فیض‌پور
دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

1. كارآفريني در صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, منصور مهيني زاده, بهاره بهارلويي (1398).، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي، يزد

2. بررسي تحولات نيروي فعال كشور تا سال 1395 و پيش بيني آن تا افق زماني 1420

محمد تركاشوند مرادآبادي, فريده شمس قهفرخي, محمدعلي فيض پور, حميده نظري ندوشن (1397).، كنفرانس ملي توسعه اجتماعي، الزامات موانع و راهكارها، تبريز

3. نابرابريهاي مناطق شهري در هزينه تفريحات و سرگرمي 94-1385

محمدعلي فيض پور, آرسام ايماني, علي داوري شلمزاري (1396).، يازدهمين كنگره ملي پيشگامان پيشرفت، 2 مركزي

4. راه مغان راهكار بازشناسي توانمنديهاي فرهنگي ايران در بخش گردشگري

محمدعلي فيض پور, فريده موسي‌بيكي ده‌آبادي (1396).، يازدهمين كنگره ملي پيشگامان پيشرفت، 2 مركزي

5. بررسيعملكرداستان لرستان در ميان استانهاي همجوار ازمنظر شاخصاقتصاد دانشبنيان

نصرالله فريدوني, رويا زارع قلعه سيدي, محمدعلي فيض پور, حبيب انصاري ساماني (1395).، همايش ملي اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل، بروجرد

6. مكان و تاثير آن بر رشد بنگاه هاي صنايع توليدي استان يزد

محمدعلي فيض پور, ليلاسادات مصطفوي, منصور مهيني زاده (1395).، همايش ملي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان يزد و چشم انداز آن در افق 1404، يزد

7. صنعتي شدن در مناطق ايران حادثه زا يا حادثه زدا

محمدعلي فيض پور, زهره سامانپور (1395).، نهمين كنگره پيشگامان پيشرفت، 2 مركزي

8. تمايزات منطقه اي در مصرف آب صنعتي

محمدعلي فيض پور, طيبه پوربافراني (1395).، نهمين كنگره پيشگامان پيشرفت، 2 مركزي

9. ناهماهنگي هاي آموزشي در بازار كار ايران

محمدعلي فيض پور, مهديه پيروي (1395).، نهمين كنگره پيشگامان پيشرفت، 2 مركزي

10. جايگاه كار شايسته در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

محمدعلي فيض پور, مهران زارعي, سميرا نيك انديش, محسن حيدري, علي شمس اسفندآبادي, زهره سامانپور, عذرا بخشي جوزم (1395).، پنجمين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، 2 مركزي

11. تغييرات تكنولوژي در صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, مرضيه شاكري حسين آباد, مريم جمع آور, زهره شباني, ريحانه بابائي (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

12. تمايزات منطقه اي، تمركز صنعتي و تمركز جغرافيايي مطالعه ي موردي صنعت فرش

فريبا رمضاني, محمدعلي فيض پور (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

13. بهره وري صنايع توليدي و رشد آن مقايسه استان آذربايجان شرقي با ساير استان ها

محمدعلي فيض پور, علي شمس اسفندآبادي (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

14. تمايزات منطقه اي در رقابت پذيري صنعتي مقايسه استان آذربايجان شرقي با ساير استان ها

محمدعلي فيض پور, زهره سامانپور (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

15. مالكيت بنگاه و ت ثير آن بر بقاي بنگاه هاي جديدالورود صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, منصور مهيني زاده, حسين حاجي خدازاده, افضل بيك محمدي, محمود نادري بني (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

16. يارانه هاي صنعتي در فرآيند صنعتي شدن ديدگاه ها و تجارب جهاني

ايمان شاكراردكاني, محمدعلي فيض پور (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

17. تحقيق و توسعه و رقابت پذيري صنعتي

محمدعلي فيض پور, ايمان شاكراردكاني, پرنيا ثروت (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

18. موانع ورود در صنايع توليدي ايران رويكرد شبكه عصبي مصنوعي

محمدعلي فيض پور, زهرا دهقاني محمودآبادي (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

19. تمايزات منطقه اي و عملكرد صنعتي در برنامه چهارم توسعه

محمدعلي فيض پور, عليرضا برزگري منشادي, منصور مهيني زاده (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

20. نوسانات قيمت و تغييرات ساختاري در صنايع توليدي ايران در برنامه چهارم توسعه

محمدعلي فيض پور, مهديه پيروي (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

21. رشد صنعتي و عوامل موثر برآن در اقتصاد ايران طي برنامه چهارم توسعه 98-1384

محمدعلي فيض پور, بهاره بهارلوئي (1394).، اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي، تبريز

22. رشد صنعتي و عوامل موثر بر آن در ايران

محمدعلي فيض پور, بهاره بهارلوئي (1394).، هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت،

23. تغييرات بهره وري نيروي كار و اشتغال در صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, علي شمس اسفندآبادي (1394).، هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت،

24. تغييرات ساختاري در صنايع توليدي ايران

مهديه پيروي, محمدعلي فيض پور (1394).، هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت،

25. سبك زندگي و امنيت مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي

محمدعلي فيض پور, فاطمه آسايش (1394).، سبك زندگي از ديدگاه مقام معظم رهبري، تبريز

26. رونق بازار كار، سبك زندگي و امنيت تجارب جهاني و كاربرد آن براي ايران (2012- 2007 1391-1386)

محمدعلي فيض پور, افضل بيك محمدي, بهاره بهارلوئي (1394).، سبك زندگي از ديدگاه مقام معظم رهبري، تبريز

27. سبك زندگي مقايسه فقرا و اغنيا در مناطق شهري ايران

محمدعلي فيض پور, محسن مجيبي فر, حميدرضا نصيريزاده, ليلاسادات مصطفوي (1394).، سبك زندگي از ديدگاه مقام معظم رهبري، تبريز

28. رونق اقتصادي، بازار كار و طلاق شواهدي از مناطق ايران طي دوره ي 90-1384

محمدعلي فيض پور, مرضيه شاكري حسين آباد, فاطمه آسايش (1393).، اولين همايش ملي رونق اقتصادي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، يزد

29. رونق اقتصادي، اشتغال و ازدواج مطالعه موردي ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه يزد

محمدعلي فيض پور, معصومه اله ياري, زهرا باقري هاروني, مرضيه شاكري حسين آباد, فاطمه آسايش (1393).، اولين همايش ملي رونق اقتصادي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، يزد

30. حسابرسي مالياتي مبتني بر ريسك شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تمكين مالياتي ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

محمدعلي فيض پور, جمال برزگري خانقاه, علي اصغر نوروزي (1393).، هشتمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران، تهران

31. مقايسه رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران با كشورهاي منطقه سند چشم انداز

محمدعلي فيض پور, پرنيا ثروت (1393).، ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران

32. رشد صنعت چرم و روند تغييرات آن در برنامه چهارم توسعه

محمدعلي فيض پور, ليلاسادات مصطفوي (1393).، ششمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران

33. دوره فقر و عوامل موثر بر آن شواهدي از دوره فقر مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)

محمدعلي فيض پور, مژگان كوشا (1393).، نخستين همايش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي، مشهد

34. صنعت چرم و روند تغيير جايگاه آن در صنايع توليدي ايران 1375-1390

محمدعلي فيض پور, جمال برزگري خانقاه, منصور مهيني زاده, فتانه بهلولوند, افضل بيك محمدي (1393).، اولين همايش علمي بين المللي صنعت چرم، تبريز

35. جاذبه هاي ورود بنگاه ها به صنعت چرم

مهوش مرادي, محمدعلي فيض پور (1393).، اولين همايش علمي بين المللي صنعت چرم، تبريز

36. ظرفيت هاي رها شده در صنعت چرم ايران 1384-1375

محمدعلي فيض پور, بهاره بهارلوئي (1393).، اولين همايش علمي بين المللي صنعت چرم، تبريز

37. تاثير تغيير استانداردها برگزارشگري صورت جريان وجوه نقد

جمال برزگري خانقاه, محمدعلي فيض پور, مسعود جعفري (1393).، اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي 1393، گيلان

38. ظرفيت هاي رها شده و چالش هاي صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, بهاره بهارلوئي (1393).، پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران

39. توليد مل ي،حمايت از كار و سرمايه ي ايراني، مطالعه ي موردي ديدگاه اساتيد دانشگاه يزد

محمدعلي فيض پور, مريم عابدي (1393).، پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران

40. پيشرفت اميد پيشرفت يا آرزوي آن شواهدي از صنايع كاني هاي غيرفلزي در ايران

محمدعلي فيض پور, ليلاسادات مصطفوي, مريم عابدي, زهرا منتظري سانيجي, فاطمه مظفري, سعيده كريمي, زهره فتحي, فتانه بهلولوند, بهاره بهارلوئي, حميده رامتين, معصومه روزبهاني, ليلا پيرداده (1393).، پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران

41. شاخص فضاي كسب و كار، معياري براي پيشرفت اقتصاد ايران

محمدعلي فيض پور, فاطمه دهقاني بزگ آبادي (1393).، پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران

42. يادگيري بنگاه و پيشرفت اقتصادي

محمدعلي فيض پور, مرجان حبيبي (1393).، پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران

43. پيشرفت اشتغال يا... شواهدي از صنعت مواد غذايي و آشاميدني ايران

محمدعلي فيض پور, سعيده كريمي (1393).، پنجمين كنگره پيشگامان پيشرفت، تهران

44. تعييين موانع ورود بنگاه ها به صنعت مواد غذايي و آشاميدني

محمدعلي فيض پور, مهوش مرادي, هادي رضايي (1393).، همايش ملي اقتصاد ايران، اليگودرز

45. مسير رشد غزال هاي آذربايجان

محمدعلي فيض پور, منصور مهيني زاده, محبوبه چالاك (1392).، دومين كنفرانس ملي چالش هاي اصلي صنعت و توليد ملي، تبريز

46. اندازه بهينه بنگاه هاي صنعتي و توسعه پايدار

محمدعلي فيض پور, ابوالفضل شاه محمدي مهرجردي (1392).، اولين همايش ملي اقتصاد، محيط زيست و صنعت، تهران

47. يادگيري فعال يا يادگيري منفعل شواهدي از بنگاه هاي كوچك و متوسط صنايع توليدي در ايران

محمدعلي فيض پور, مرجان حبيبي (1392).، سومين كنفرانس بين المللي علوم رفتاري، كيش

48. طرح هاي نيمه تمام عمران شهري و آسيب هاي اجتماعي آن از بعد ترافيكي

محمدعلي فيض پور, فاطمه دهقاني بزرگ آبادي, حسين كماسي, مينا مهديزاده شاهي, هانيه پوش‌دوز‌باشي, سميرا زيدي زاده (1392).، سيزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، تهران

49. انرژي ارزان عامل توسعه يا مانع توسعه پايدار در ايران

محمدعلي فيض پور, ابوالفضل شاه‌محمدي‌مهرجردي (1392).، اولين همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي، تهران

50. بررسي علل تاخير در پروژه هاي عمراني ، مطالعه موردي بزرگراه هاي شهيد بروجردي و آيت الله سعيدي شهرداري تهران

محمدعلي فيض پور, مينا مهدي زاده شاهي, فاطمه دهقاني بزگ آبادي, حسين كماسي, هانيه پوش دوزباشي (1392).، نهمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه،

51. جهانگردي و توانايي آن در كارآفريني و ايجاد اشتغال شواهدي از استان مازندران

محمدعلي فيض پور, پرنيا ثروت (1392).، همايش ملي دانشگاه كارآفرين صنعت دانش محور، مازندران

52. غزال هاي مازندران

محمدعلي فيض پور, فاطمه آسايش, سعيده سعيدي نيا, منصور مهيني زاده (1392).، همايش ملي دانشگاه كارآفرين صنعت دانش محور، مازندران

53. تمايزات منطقه اي در موفقيت بنگاه هاي كوچك زودبازده، مطالعه موردي استان كرمان

محمدعلي فيض پور, فاطمه آسايش (1392).، دومين همايش ملي و اولين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال، تهران

54. ورود بنگاه هاي جديد و نقش آن در توليد ملي

محمدعلي فيض پور, زهرا دهقاني محمودآبادي, سعيده سعيدي نيا, عزت اله لطفي (1392).، دومين همايش ملي و اولين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال، تهران

55. مهارت و تاثيرآن بردوره بيكاري مطالعه موردي شهراصفهان

محمدعلي فيض پور, الهام كريمي امين آبادي (1392).، دومين همايش ملي و اولين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال، تهران

56. مهاجرت و امنيت شواهدي از مناطق ايران طي دوره 85-1375

محمدعلي فيض پور, دلارام خسروي (1392).، نخستين همايش ملي خانواده و امنيت، يزد

57. بيكاري، بيكاري جوانان و سرقت شواهدي از شهرستان هاي استان يزد

محمدعلي فيض پور, عزت اله لطفي (1392).، نخستين همايش ملي خانواده و امنيت، يزد

58. صنعتي شدن و طلاق شواهدي از استان هاي كشور طي برنامه سوم و چهارم

محمدعلي فيض پور, دلارام خسروي (1392).، نخستين همايش ملي خانواده و امنيت، يزد

59. توسعه امنيتي متوازن و ضرورت آن در توسعه منطقه اي شواهدي از استان خراسان جنوبي

محمدعلي فيض پور, عزت اله لطفي, همت ستاررستمي (1392).، همايش ملي خراسان جنوبي، نظم و امنيت،

60. امنيت و بازار كار بررسي شهرستان هاي استان خراسان جنوبي

محمدعلي فيض پور, گلسا صالحي فيروزآبادي, سعيده سعيدي نيا (1392).، همايش ملي خراسان جنوبي، نظم و امنيت،

61. Technology Energy Consumption and Environment

Mohammad Ali Feyzpour, (2013)., The 9th International Energy, تهران

62. توليد ملي، اشتغال و بهره وري در ايران و كشورهاي منطقه سند چشم انداز يك مطالعه تطبيقي

محمدعلي فيض پور, فاطمه آسايش (1391).، اولين همايش ملي اقتصاد با محوريت نقش كار و سرمايه ايراني در تحقق اقتصاد مقاومتي، تبريز

63. پارادوكس مشاغل اقتصادي و وظائف خانوادگي

محمدعلي فيض پور, سعيده سعيدي نيا, عاطفه علي خاصي, فاطمه آخوندي خرانقي (1391).، همايش انديشه راهبردي زن وخانواده، يزد

64. سرانه تسهيلات هر شغل در بنگاه هاي زودبازده در راستاي حمايت از كار ايراني

محمدعلي فيض پور, فاطمه آسايش (1391).، همايش ملي توليد ملي،حمايت از كار سرمايه ايراني دانشگاه پيام نور، عسلويه

65. تكميل ظرفيت هاي رها شده و نقش آن در افزايش توليد ملي شواهدي از صنعت نساجي در صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, سعيده رادمنش, سعيده سعيدي نيا (1391).، همايش ملي توليد ملي،حمايت از كار سرمايه ايراني دانشگاه پيام نور، عسلويه

66. تجزيه عوامل موثر بر بهره وري با تاكيد بر تغييرات تكنولوژي مطالعه مورد صنعت توليد كاني هاي غيرفلزي در طول برنامه سوم توسعه

محمدعلي فيض پور, سعيد نايب, گلسا صالحي فيروز آبادي (1391).، دومين كنفرانس بين المللي و ششمين كنفرانس ملي مديريت فناوري، تهران

67. جنسيت و نقش آن در عملكرد بنگاه هاي كوچك و زودبازده در راستاي حمايت از كار تجارب بنگاه هاي كوچك و زودبازده صنايع توليدي استان كرمان

محمدعلي فيض پور, فاطمه آسايش (1391).، اولين همايش ملي راهكارهاي ارتقا توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، بجنورد

68. حسابرسي مالياتي مبتني بر ريسك تجاربي از كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه

جمال برزگري خانقاه, محمدعلي فيض پور (1391).، ششمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي، تهران

69.

Jamal Barzegari KHanagha, Mohammad Ali Feyzpour, (2012)., , زاهدان

70. تكنولوژي و سودآوري شواهدي از بنگاه هاي كوچك و متوسط صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, سعيده سعيدي نيا, سعيده رادمنش (1391).، كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان،

71. آسيب شناسي بنگاه هاي كوچك زودبازده صنايع توليدي استان كرمان

محمدعلي فيض پور, فاطمه آسايش (1391).، كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان،

72. اندازه بنگاه و تاثير آن بر كيفيت شغل و شاغلين صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي, سميرا زيدي زاده (1391).، كنفرانس ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش بنيان،

73. Sub-optimal Capacity in Textile Industry

Mohammad Ali Feyzpour, , (2012)., The First International Conference on Science Industry and Trade of Cotton, گرگان

74. نقش فن آوري در بهره وري انرژي صنايع معدني

محمدعلي فيض پور, محمدرضا دهقانپور, حميدرضا نصيريزاده (1391).، اولين كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران، يزد

75. بررسي ميزان ت ثيرگذاري طرح هاي زودبازده بر اشتغال مناطق شهري و روستايي تجارب استان كرمان و كاربرد آن در استان گيلان

شهرام گلستاني, محمدعلي فيض پور, فاطمه آسايش (1391).، همايش ملي توسعه روستايي، رشت

76. تمايزات منطقه اي كيفيت شاغلان صنايع توليدي ايران بر حسب مهارت

محمدعلي فيض پور, سعيده سعيدي نيا, سعيده رادمنش (1391).، همايش مهارت آموزي و اشتغال در ايران، تهران

77. بررسي توسعه كسب و كار خانگي بر اشتغال زايي با تاكيد بر صنايع دستي مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان

محمدعلي فيض پور, سميرا زيدي زاده, سمانه كياني (1391).، همايش مهارت آموزي و اشتغال در ايران، تهران

78. مهارت و دوره بيكاري

محمدعلي فيض پور, غلامحسين زارع (1391).، همايش مهارت آموزي و اشتغال در ايران، تهران

79. بررسي برخي از شاخص هاي ايراني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

محمدعلي فيض پور, سيدحسينعلي دانش, دلارام خسروي (1391).، انخستين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نقشه راه طراحي و تدوين الگو، تهران

80. شاخص هاي توسعه و واكاوي آن ها با نگاه الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت (مطالعه موردي شاخص درآمد دولت)

محمدعلي فيض پور, سميه نوري زاده فيروزآبادي, سيدحسينعلي دانش (1391).، انخستين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نقشه راه طراحي و تدوين الگو، تهران

81. روش شناسي شاخص سازي براي الگوي پيشرفت با ت كيد بر شاخص هاي پولي

محمدعلي فيض پور, سيدحسينعلي دانش, ايمان پناهي نوران (1391).، انخستين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نقشه راه طراحي و تدوين الگو، تهران

82. افزايش تعداد بنگاه هاي اقتصادي يا افزايش ظرفيت بنگاه هاي اقتصادي موجود

محمدعلي فيض پور, رسول خوانچه مهر, علي ابراهيمي (1391).، اولين همايش ملي مديريت وكارآفريني، خوانسار

83. آيا آلايندگي صنعتي ارمغان رشد صنعتي است

محمدعلي فيض پور, محمدرضا دهقانپور (1391).، دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، تهران

84. جغرافياي اقتصاد جرم

محمدعلي فيض پور, عزت اله لطفي, محمد سعيد ياري (1391).، اولين همايش توسعه پايدار نواحي مرزي با رويكرد مرزنشينان، گرگان

85. بررسي دوره حيات بنگاه هاي صنعت نساجي و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي بنگاه هاي جديدالورود طي سال هاي 83-1375

محمدعلي فيض پور, سعيد سعيدااردكاني, هانيه پوش دوزباشي (1391).، هشتمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران، يزد

86. تمايز منطقه اي در توسعه بازار كار شهرهاي مرزي

محمدعلي فيض پور, سعيده رادمنش, الهه عبدالمطلبي, گلسا صالحي فيروزآبادي (1391).، همايش ملي شهرهاي مرزي و امنيت،چالش ها و رهيافت ها، زاهدان

87. جهاد اقتصادي و اولويت هاي آن مطالعه ديدگاه استادان دانشگاه يزد

محمدعلي فيض پور, سعيده رادمنش, محدثه ابراهيمي مزرعه نوئي (1390).، همايش جهاد اقتصادي با ت كيد بر بهره وري ملي، تهران

88. ماليات و جايگاه آن در فضاي كسب و كار ايران، مطالعه ديدگاه كارشناسان صنعتي، صنعتگران و متوليان بخش صنعت استان يزد با استفاده از روش AHP

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي, سعيده رادمنش, زهره احمدي (1390).، پنجمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي ايران، تهران

89. بررسي عوامل موثر بر وضعيت فعاليت بنگاه هاي صنايع تبديلي و تكميلي

محمدعلي فيض پور, سعيده رادمنش (1390).، اولين همايش بين المللي توسعه روستايي،

90. مصرف انرژي در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منطقه ي سند چشم انداز

محمدعلي فيض پور, عزت اله لطفي, مريم مشايخ (1390).، همايش ملي انرژي بسيج، اهواز

91. تمايزات منطقه اي در رشد مصرف انرژي مقايسه استان خوزستان با ساير استان هاي كشور

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي, سمانه عشرتي, زهره احمدي (1390).، همايش ملي انرژي بسيج، اهواز

92. بهره وري انرژي در صنايع توليدي ايران با حذف يارانه حامل هاي انرژي

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي (1390).، دومين كنفرانس و نمايشگاه مديريت و بهينه سازي انرژي، تهران

93. سنجش و بررسي سطح توسعه بازار كار مناطق روستايي ايران در برنامه چهارم توسعه

محمدعلي فيض پور, گلسا صالحي فيروزآبادي, سعيده رادمنش (1390).، اولين همايش ملي جغرافيا و برنامه ريزي توسعه روستايي، مشهد

94. تعيين مرحله توسعه يافتگي و روند گذار اقتصادي ايران با استفاده از رويكردهاي ساختار توليد و تركيب كالاهاي صادراتي طي برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي, فاطمه السادات موسوي (1390).، اولين همايش گذار اقتصادي و توسعه پايدار، اصفهان

95. تبيين جايگاه توزيع درآمد در اقتصاد در حال گذار ايران

محمدعلي فيض پور, محمدجواد پاك فطرت, عزت اله لطفي (1390).، اولين همايش گذار اقتصادي و توسعه پايدار، اصفهان

96. كار شايسته و جايگاه آن در اقتصاد در حال گذار ايران

محمدعلي فيض پور, عزت اله لطفي, مليحه رئوفي (1390).، اولين همايش گذار اقتصادي و توسعه پايدار، اصفهان

97. رقابت پذيري و گذار

محمدعلي فيض پور, سمانه عشرتي (1390).، اولين همايش گذار اقتصادي و توسعه پايدار، اصفهان

98. سرمايه گذاري خارجي و جايگاه آن در اقتصاد در حال گذار ايران

محمدعلي فيض پور, عزت اله لطفي, اعظم هاديان (1390).، اولين همايش گذار اقتصادي و توسعه پايدار، اصفهان

99. خروج بنگاه هاي صنايع توليدي ايران و معماي بهره وري

محمدعلي فيض پور, عباس رضايي نوجيني (1390).، اولين همايش سراسري اقتصاد، تهران

100. يادگيري الكترونيك راهكار توسعه آموزش در ايران 1404 (موانع و راهكارها)

محمدعلي فيض پور, رسول خانعليزاده خانعلي زاده, بابك ده موبد (1390).، اولين همايش ملي آموزش در ايران 1404، تهران

101. بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي مصوب درسي آموزش عالي در بازار كار

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبد, محمدرضا دهقانپور (1390).، اولين همايش ملي آموزش در ايران 1404، تهران

102. ت ثير آموزش نيروي انساني بر بهره وري صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, محمدرضا دهقانپور, بابك ده موبد (1390).، اولين همايش ملي آموزش در ايران 1404، تهران

103. مطالعه تطبيقي شاخص هاي رتبه بندي دانشگاهها در سطح جهان و ايران

محمدعلي فيض پور, رسول خانعلي زاده, بابك ده موبد (1390).، اولين همايش ملي آموزش در ايران 1404، تهران

104. نوآوري و سرمايه هاي فكري، مطالعه صنايع كوچك و متوسط نساجي و كاني غيرفلزي استان يزد

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبد (1390).، سومين كنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكري پارك علم و فناوري، زنجان

105. مديريت نوآوري و سرمايه هاي فكري مطالعه صنايع كوچك و متوسط نساجي و كاني غيرفلزي استان يزد

بابك ده موبد, محمدعلي فيض پور (1390).، سومين كنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكري پارك علم و فناوري، زنجان

106. توسعه صنعت گردشگري در قشم (موانع و راهكارها)

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبد, رسول خانعلي زاده (1390).، همايش ملي قشم و چشم انداز آينده، قشم

107. نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادي، چالش ها و فرصت ها با ت كيد بر نقش منطقه آزاد قشم

محمدعلي فيض پور, رسول خانعلي زاده, بابك ده موبد (1390).، همايش ملي قشم و چشم انداز آينده، قشم

108. چشم انداز مناطق و نحوه تدوين آن تجاربي از استان يزد براي جزيره قشم

محمدعلي فيض پور, گلسا صالحي فيروزآبادي, سعيده رادمنش, محمدرضا دهقانپور, بابك ده موبد, محمدرضا فقيه خراساني, مهدي امامي ميبدي (1390).، همايش ملي قشم و چشم انداز آينده، قشم

109. ساختار صنعت نساجي در استان يزد و روند تغييرات آن با رويكرد بقا طي برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه ج. ا. ايران

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي, زهره احمدي (1390).، سومين كنفرانس ملي مهندسي نساجي و پوشاك، يزد

110. بررسي عوامل موثر بر دوره حيات بنگاه هاي صنعت نساجي مطالعه موردي بنگاه هاي جديدالورود طي سال هاي 83-1375

محمدعلي فيض پور, هانيه پوش دوزباشي (1390).، سومين كنفرانس ملي مهندسي نساجي و پوشاك، يزد

111. Shift in Ownership and its Impacts on Companies Performance Evidences of manufacturing Industries of Iran in the Third Development Plan of the Islamic Republic of Iran

Mohammad Ali Feyzpour, (2011)., 1st International Conference On Cooperative Social Economic And Cultural Capabilities, كيش

112. High Growth of Cooperative Societies 7 percent of Companies 70 Percent of Value Added

Mohammad Ali Feyzpour, (2011)., 1st International Conference On Cooperative Social Economic And Cultural Capabilities, كيش

113. Structure of Manufacturing Industries in Cooperative Sector and its Changes in the First Second Third and Fourth Development Plans of the Islamic Republic of Iran

Mohammad Ali Feyzpour, (2011)., 1st International Conference On Cooperative Social Economic And Cultural Capabilities, كيش

114. Comparison between Relative Advantages of manufacturing Industries in Cooperative Private and Public Sectors in the Second Third and Fourth Development Plans of the Islamic Republic of Iran

Mohammad Ali Feyzpour, (2011)., 1st International Conference On Cooperative Social Economic And Cultural Capabilities, كيش

115. A Compavative Analysis of Industrial Technology Level in Cooperative Sector and Other Sectors

Mohammad Ali Feyzpour, (2011)., 1st International Conference On Cooperative Social Economic And Cultural Capabilities, كيش

116. صنعتي شدن، مهاجرت و جرم شواهدي از استان يزد

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي, سعيده رادمنش, محمدرضا دهقانپور, گلسا صالحي فيروزآبادي, محمدرضا فقيه خراساني (1389).، اولين همايش ملي مهاجرت- نظم و امنيت، مشهد

117. بررسي بكارگيري نظام ملي نوآوري در ايران، بيم ها و اميدها

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبد, محمدرضا دهقانپور (1389).، اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوآوري و كارآفريني، شيراز

118. شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر كارافريني با استفاده از تكنيك TOPSIS، مطالعه موردي سازمان هاي دولتي استان يزد

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبدشريف آبادي, محمدرضا دهقانپور (1389).، اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوآوري و كارآفريني، شيراز

119. بررسي امكان همگرايي در كشورهاي سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) با توجه به معيار CIP

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي (1389).، ، تهران

120. تعيين سطح تكنولوژي در بنگاه هاي كوچك و متوسط و مقايسه آن با بنگاه هاي بزرگ صنعتي

محمدعلي فيض پور, محمدرضا دهقانپور (1389).، چهارمين كنفرانس مديريت تكنولوژي، تهران

121. ت ثير فناوري برتر در بهبود مصرف انرژي شواهدي از بنگاه هاي صنايع توليدي ايران طي برنامه سوم توسعه

محمدعلي فيض پور, محمدرضا دهقانپور, علي اكبر پروا (1389).، چهارمين كنفرانس مديريت تكنولوژي، تهران

122. آلايندگي بخش معدن و روند تحولات آن در استان هاي كشور

محمدعلي فيض پور, سعيده رادمنش, مهديه لاله زاري (1389).، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران

123. صنايع پاك، صنايع آلاينده، مطالعه روند تغييرات آلايندگي صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي (1389).، چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران

124. فرهنگ سازماني چالشي مديريتي در سازمان دولتي

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبد, منصوره عباسعلي زاده (1389).، همايش ملي چالش هاي مديريت و رهبري در سازمان هاي ايراني، اصفهان

125. جايگاه بهره وري آب در صنايع توليدي استان قم و مقايسه آن با ساير استان ها

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي (1389).، همايش علمي چالش آب در استان قم گذشته، حال، آينده، قم

126. تمايزات منطقه اي در بهره وري آب صنايع توليدي

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي (1389).، كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي منابع آب ايران، كرمانشاه

127. پارادوكس بهره وري و كارآفريني در بنگاه هاي كوچك و متوسط صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, محمدرضا دهقانپور, مرجان آخوندي (1389).، همايش ملي كارآفريني و توسعه،

128. بنگاه هاي كوچك و متوسط صنايع تبديلي و تكميلي و برآورد سرمايه مورد نياز براي ايجاد هر شغل در آن ها

محمدعلي فيض پور, سعيده رادمنش (1389).، همايش ملي كارآفريني و توسعه،

129. خروج بنگاه هاي صنعتي كوچك و متوسط و نابودي شغل مطالعه موردي بنگاه هاي صنعت نساجي ايران طي دوره 80- 1375

محمدعلي فيض پور, هانيه پوش دوزباشي, عباس قضائي يزدي (1389).، همايش ملي كارآفريني و توسعه،

130. كيفت شغل و شاغلين مقايسه بنگاه هاي كوچك و متوسط با بنگاه هاي بزرگ صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي, الهام بابائي ده مرزه (1389).، همايش ملي كارآفريني و توسعه،

131. زمين خواري و ارتباط آن با الگوي مصرف در خانوارهاي ايران، مطالعه موردي خانوارهاي استان يزد

سيدحسينعلي دانش, محمدعلي فيض پور (1388).، همايش سراسري نقش خانواده در اصلاح الگوي مصرف، تهران

132. توليدات صنعتي و جايگاه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در آن

محمدعلي فيض پور, سعيده رادمنش, مهدي امامي ميبدي (1388).، همايش ملي نقش فن آوري اطلاعات در اصلاح الگوي مصرف، بوشهر

133. چالش هاي كارآفريني در تعاوني ها از ديدگاه مديران تعاوني هاي برتر استان يزد

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبد, منصوره عباسعلي زاده (1388).، اولين همايش ملي كارآفريني، كاشان

134. موش ها و غزال ها تجاربي از صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, محمدرضا دهقانپور, مهدي امامي ميبدي (1388).، اولين همايش ملي كارآفريني، كاشان

135. بازار جهاني سنگ آهن، ساختار آن و جايگاه ايران

محمدعلي فيض پور, مهدي امامي ميبدي, محمدرضا دهقانپور (1388).، سومين كنفرانس مهندسي معدن ايران، يزد

136. مولفه هاي نوآوري در صنعت مطالعه موردي بنگاه هاي كوچك و متوسط صنايع نساجي و كاني غيرفلزي استان يزد

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبد, محمدرضا دهقانپور (1388).، دومين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي، تزير و مهندسي ومديريت خلاقيت و نوآوري ايران، تهران

137. Water Intensity Evidence from Manufacturing Industries in Iran during the Third Development Plan 2000-2004

Mohammad Ali Feyzpour, (2009)., International Conference on Water Resources Emphasis on Regional Development, شاهرود

138. بنگاه هاي نيمه تمام صنعتي و عوامل موثر بر آن- مطالعه بنگاه هاي نيمه تمام صنعتي استان يزد طي برنامه سوم توسعه

حميد خواجه محمودآبادي, محمدعلي فيض پور, محمدرضا دهقانپور (1387).، اولين همايش ملي توسعه فعاليت هاي اقتصادي، تهران

139. بنگاه هاي كوچك و متوسط و عوامل موثر بر حيات اقتصادي آن ها در صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, رضا كاوندي (1387).، اولين همايش ملي توسعه فعاليت هاي اقتصادي، تهران

140. تغيير مالكيت و ت ثير آن بر بهره وري بنگاه هاي صنايع توليدي ايران

محمدعلي فيض پور, افضل بيك محمدي (1387).، اولين همايش ملي بهره وري، تهران

141. موانع و زمينه هاي نوآوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط (SMEs) مطالعه موردي صنايع نساجي و كاني غيرفلزي استان يزد

محمدعلي فيض پور, بابك ده موبدشريف آبادي (1386).، اولين كنفرانس كارآفريني، خلاقيت و سازمان هاي آينده، تهران

142. غزال هاي صنعتي و سياست هاي حمايتي از بنگاه هاي كوچك و متوسط رويكردي واقع گرايانه

محمدعلي فيض پور, هانيه پوش دوزباشي (1386).، چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد ايران دولت و عدالت اقتصادي ديدگاه ها روش ها و عملكردها، تهران

143. جايگاه آموزش نيروي كار در رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط تجاربي از برنامه ي پنج ساله ي دوم جمهوري اسلامي ايران

محمدعلي فيض پور (1383).، اولين همايش نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مازندران