دسترسی سریع
بی‌بی فاطمه میرجلیلی

بی‌بی فاطمه میرجلیلی

استاد، دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه صنعتی شریفشیمی آلی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵۱۳۶۹دانشگاه تربیت معلم تهرانشیمی آلی
کارشناسی۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه الزهراشیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1390-دانشگاه یزدمدیر ستاد شاهد و ایثارگر
13881390دانشگاه یزدمدیر گروه شیمی
13841387دانشگاه یزدرییس اداره انتشارات
13821384دانشگاه یزدمعاون گروه شیمی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کاربرد طیف‌نگاری در شیمی آلی
شیمی عمومی
شیمی آلی ۱، ۲، ۳
جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
سنتز ترکیبات آلی
سنتز پیشرفته
سنتز نامتقارن‌ها دکتری
حد واسط‌های فعال دکتری
مباحث نوین کارشناسی ارشد
کاربرد طیف‌نگاری در شیمی آلی ارشد
مباحث نوین دکتری
کاربرد طیف‌نگاری در شیمی آلی دکتری
اسیدها و بازهای نرم و سخت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شيمي آلي

اطلاعات تماس

fmirjalili [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fmirjalili ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232672 38210644