لینک های ضروری
علیرضا فتوحی فیروز‌آبادی
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۹دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک- جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمدیر امور آموزشی
1393-دانشگاه یزدمعاون دفتر طرح‌های عمرانی
13941396دانشگاه یزدمدیر دفتر طرح‌های عمرانی
13881393دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
13871388دانشگاه یزدمعاون گروه آموزشی مهندسی مکانیک
13861388دانشگاه یزدرئیس کتابخانه مجتمع فنی و مهندسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
مقاومت مصالح
مواد مرکب
مکانیک محیط‌های پیوسته
الاستیسیته و ترموالاستیسیته
تئوری ورق و پوسته
مکانیک مواد مرکب

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مکانیک شکست (مسائل ترک)
الاستیسیته و ترموالاستیسیته

اطلاعات تماس

afotuhi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/fotuhi
https://pws.yazd.ac.ir/afotuhi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۴۹۹ ۳۸۲۱۲۷۸۱