لینک های ضروری
فاطمه قادری
دانشیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی

1. بررسي آثار و احوال دو شاعر سوري و ايراني ماغوط و شاملو ()