لینک های ضروری
حمیدرضا غفاریان مالمیری

حمیدرضا غفاریان مالمیری

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه دلفت هلندسنجش از دور (RS)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶خواجه نصیرالدین طوسی و تونته هلندژئوماتیک (GIS & RS)
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه تهرانآب و خاک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13971398دانشگاه یزدسرپرست گروه جغرافیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور مقدماتی
کاربرد سنجش در اقلیم
نقشه‌برداری
سیستم اطلاعات جغرافیایی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنجش از دور
سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات تماس

hrghafarian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hrghafarian ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233773 38210310