دسترسی سریع
حمیدرضا غفاریان مالمیری

حمیدرضا غفاریان مالمیری

استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه صنعتی دلفت هلندسنجش از دور (RS)
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶خواجه نصیرالدین طوسی و تونته هلندژئوماتیک (GIS & RS)
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۷۹دانشگاه تهرانعلوم و مهندسی آب و خاک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
13971398دانشگاه یزدسرپرست گروه جغرافیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور مقدماتی و پیشرفته
کاربرد سنجش از دور در اقلیم
نقشه‌برداری
سیستم اطلاعات جغرافیایی
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته در مخاطرات محیطی (کارشناسی ارشد)
برنامه نویسی سنجش از دور و GIS (کارشناسی ارشد)
پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای (کارشناسی ارشد)
هوشمندسازی و مهندسی مخاطرات محیطی (کارشناسی ارشد)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
سنجش از دور و كاربرد آن در مديريت شهري
سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مديريت منابع آب

اطلاعات تماس

hrghafarian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hrghafarian ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233773 31232091
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)