لینک های ضروری
علی غفور‌زاده یزدی

علی غفور‌زاده یزدی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مخابرات میدان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مخابرات میدان
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه تهرانمهندسی مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13781383دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده مهندسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنتن ۲ (تحصیلات تکمیلی)
مایکروویو ۲ (تحصیلات تکمیلی)
الکترومغناطیس
ریاضی مهندسی
آنتن
مدارهای الکتریکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آنتن و انتشار امواج
ادوات و مدارهای غیر فعال مایکروویو
روش‌های تحلیلی و عددی در الکترومغناطیس

اطلاعات تماس

aghafoorzadeh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ghafoorzadeh
https://pws.yazd.ac.ir/ghafoorzadeh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۳
31232383 38200144