دسترسی سریع
علی غفور‌زاده یزدی

علی غفور‌زاده یزدی

دانشیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مخابرات میدان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳۱۳۷۶دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مخابرات میدان
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه تهرانمهندسی مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13781383دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده مهندسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنتن ۲ (تحصیلات تکمیلی)
مایکروویو ۲ (تحصیلات تکمیلی)
الکترومغناطیس
ریاضی مهندسی
آنتن
مدارهای الکتریکی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تحليل و طراحي انواع آنتن‌ها مورد استفاده در سامانه‌هاي مخابراتي
تحليل و طراحي آنتن‌هاي آرايه‌اي ( آرايه فازي - آرايه بازتابي - آرايه انتقالي )
تحليل و طراحي ادوات و مدارات غيرفعال مايكروويو

اطلاعات تماس

aghafoorzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ghafoorzadeh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۳
31232383 38200144
اتاق مجازی