لینک های ضروری
حسین قانعی یخدان

حسین قانعی یخدان

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه فردوسی مشهدمهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۱دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسیمهندسی مخابرات
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
13911393دانشگاه یزدرئیس دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش تصویر، پردازش ویدئو
شبکه‌های عصبی
تئوری اطلاعات و کدینگ
مخابرات ۱
تکنیک پالس
الکترونیک ۱، ۲، ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش تصاویر ثابت و متحرک (ویدئو)
واترمارکینگ تصاویر دیجیتال
کدینگ مقاوم داده‌ها

اطلاعات تماس

hghaneiy [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ghanei
https://pws.yazd.ac.ir/ghanei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۲
31232384 38200144