دسترسی سریع
صادق قاسمی بنادکوکی

صادق قاسمی بنادکوکی

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۱۱۳۷۵دانشگاه ولونگونگ استراليامهندسی مواد- متالورژی صنعتی
کارشناسی ارشد۱۳۶۹۱۳۷۱دانشگاه ولونگونگ استرلیامهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مواد- ریخته‌گیری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961398دانشگاه یزدرئیس دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
13891391دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی
13771380دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متالورژی فیزیکی
عملیات حرارتی مواد
انتخاب مواد
طراحی مواد مهندسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
عمليات حرارتي مواد
فولادها و چدن‌هاي سخت‌شونده از حالت ريختگي
فولادها و چدن‌هاي مقاوم به سايش

اطلاعات تماس

sghasemi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/sghasemi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۱
31232600 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 16)