دسترسی سریع
محمد قاسم‌زاده

محمد قاسم‌زاده

استاد، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه ترییر و پتسدام آلمانعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی کامپیوتر - هوش ماشین و رباتیک
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه شیرازعلوم و مهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
14011402دانشگاه یزدرئیس بخش هوش مصنوعی
13971399دانشگاه یزدرئیس بخش هوش مصنوعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی و تحلیل الگوریتم
پردازش زبان طبیعی
روش پژوهش و نگارش
برنامه نویسی توصیفی
نظریه زبانها و ماشینها
ذخیره و بازیابی اطلاعات

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
الگوريتم و محاسبه پذيري
سيستم‌هاي هوشمند
توسعه نرم‌افزار كاربردي
ذخيره و تحليل داده حجيم

اطلاعات تماس

m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/ghasemzadeh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۵
31232359 31232357
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 11)