لینک های ضروری
محمد قاسم‌زاده

محمد قاسم‌زاده

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه ترییر و پتسدام آلمانعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۴دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی کامپیوتر - هوش ماشین و رباتیک
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۸دانشگاه شیرازعلوم و مهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش زبان‌های طبیعی
طراحی و تحلیل الگوریتم پیشرفته
نمایش دانش و سیستم خبره
پردازش تصاویر دیجیتال
مبانی هوش مصنوعی
رباتیک (برنامه‌ریزی ربات‌ها)
ذخیره و بازیابی اطلاعات

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش زبان طبیعی
طراحی و تحلیل الگوریتم پیشرفته
نمایش دانش و سیستم خبره
پردازش تصاویر دیجیتال
سیستم‌های هوشمند
رباتیک (برنامه‌ریزی ربات‌ها)
بازیابی هوشمند اطلاعات

اطلاعات تماس

m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/ghasemzadeh
https://pws.yazd.ac.ir/ghasemzadeh ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۵
31232359 3820014۵