دسترسی سریع
محمد قاسم‌زاده
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

1. Biological network alignment using hybrid genetic algorithm and simulated annealing

Elham Mahdipour, Mohammad Ghasemzadeh (2020), 10th international conference on computer and knowledge engineering (iccke 2020), مشهد (No: 23432)

2. A mobile fuzzy sink scheme for wireless sensor network period improvement

Wasswa Shafik, Seyed Mojtaba Matinkhah, Mohammad Ghasemzadeh (2020), The international conference on intelligent and fuzzy systems (infus 2020), -- (No: 23262)

3. Emerging artificial intelligence application: reinforcement learning issues on current internet of things

Seyed Mojtaba Matinkhah, Wasswa Shafik, Mohammad Ghasemzadeh (2019), Ikt 2019, تهران (No: 22560)

4. An intelligent and flexible solution for the balanced spanning tree problem

Marzieh Hajizadeh tahan, Mohammad Ghasemzadeh (2019), 5th conference on signal processing and intelligence system, شاهرود (No: 21501)

5. بهره گيري از الگوريتم درخت پوشاي بيشينه كروسكال در استخراج خودكار كلمات كليدي از توييتر

شكوفه بستان, محمد قاسم زاده (1397)، چهارمين كنفرانس موضوعات نوين در علوم كامپيوتر و اطلاعات، كرج (شماره: 19231)

6. بكارگيري الگوريتم حداكثر جريان در كنترل ترافيك شهري

فرشته رحيمي رتكي, محمد قاسم زاده (1397)، چهارمين كنفرانس موضوعات نوين در علوم كامپيوتر و اطلاعات، كرج (شماره: 19234)

7. Using the lu matrix decomposition algorithm in digital image watermarking

Mansoureh Rezaei, Mohammad Ghasemzadeh (2019), 4th conference on contemporary issues in computer and information sciences, كرج (No: 19241)

8. بهبود كارايي الگوريتمهاي يادگيري ماشين براي سريهاي زماني در بازارهاي مالي

مريم دهقاني, محمد قاسم زاده, محمد علي زارع چاهوكي (1397)، چهارمين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم هاي هوشمند، تهران (شماره: 19166)

9. توليد خودكار تصوير از روي متن

الهام پژهان, محمد قاسم زاده (1397)، ، مشهد (شماره: 19242)

10. High performance computing using hybrid of sfla and cso algorithms

Elham Mahdipour, Seyed Mojtaba Matinkhah, Mohammad Ghasemzadeh (2018), International conference on distributed computing and high performance computing (dchpc 2018), قم (No: 18550)

11. بكارگيري روش هاي آماري و رياضي در تصحيح اتوماتيك خطا

الهام مهدي پور, محمد قاسم زاده (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18002)

12. بكارگيري مدلهاي مبتني بر رگرسيون در ارتقاي نتايج پيش بيني قيمت سهام

مريم دهقاني, محمد قاسم زاده, محمد علي زارع چاهوكي (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18004)

13. بررسي معني دار بودن روند شدت آسيب پذيري هاي نرم افزار با رويكرد سري هاي زماني و آزمون كاكس- استوارت

انسيه السادات آقائي ميبدي, محمد قاسم زاده (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18005)

14.

Encyah sadat Aghaee, Mohammad Ghasemzadeh (2018), 49th annual iranian mathematics conference, تهران (No: 18006)

15. بكارگيري قاعده بيز و توابع توزيع احتمال در شناسايي درخواست

زهرا خليفه زاده, محمد علي زارع چاهوكي, محمد قاسم زاده (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 18007)

16. به كارگيري قاعده بيز و تابع توزيع احتمال در شناسايي درخواست

زهرا خليفه زاده, محمد علي زارع چاهوكي, محمد قاسم زاده (1397)، چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران، تهران (شماره: 19712)

17. يك طرح تطابق پذير شماره گذاري نگارشها براي اشياي اطلاعاتي جهت استفاده در مهاجرت زنده ماشينهاي مجازي

مجيد تجمليان, محمد قاسم زاده (1397)، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز (شماره: 17679)

18. Big data tools algorithms and challenges

Elham Pejhan, Mohammad Ghasemzadeh (2018), 4th national conference on distributed computing and big data processing, تبريز (No: 17681)

19. روشي توزيع پذير جهت يافتن عبارات معادل بين زباني در بستر داده هاي حجيم

سيدعلي هاشمي باجكاني, محمد علي زارع چاهوكي, محمد قاسم زاده, امين نظارات (1397)، چهارمين كنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ، تبريز (شماره: 17812)

20. پيشنهاد پرس وجو به كاربران نوجوان بر اساس الگوهاي موضوع-محور محبوب و پرتكرار

حيدر قاسم زاده, محمد قاسم زاده, علي محمد زارع بيدكي (1396)، بيست و سومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 17580)

21. Overlapping clustering for textual data

Atefeh Khazaei ghoojdi, Mohammad Ghasemzadeh, Dieter Gollmann (2018), 7th international conference on software and computer applications (icsca 2018), ساير كشورهاي خارجي (No: 17615)

22. كاهش ابعاد داده هاي مشتريان با استفاده از تكنيك RFM

ليلا حافظي, محمد قاسم زاده (1396)، كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر ، فناوري اطلاعات و كاربردهاي هوش مصنوعي، اهواز (شماره: 16249)

23. دسته بندي آسيب پذيري هاي نرم افزار با استفاده از نگاشت خود سازمانده همپوشان

سيما حسنوند, محمد قاسم زاده (1396)، كنفرانس ملي مهندسي كامپيوتر ، فناوري اطلاعات و كاربردهاي هوش مصنوعي، اهواز (شماره: 16250)

24. Using maximal clique identification techniques to design an effective graph-based social recommender system

Samira Khonsha, Mohammad Ghasemzadeh, Mehdi Agha Sarram (2018), 10th conference on graph theory and algebraic combinactorics, يزد (No: 16171)

25. Big graph mining and applications

Elham Pejhan, Mohammad Ghasemzadeh (2018), 10th conference on graph theory and algebraic combinactorics, يزد (No: 16173)

26. A parallel algorithm for finding minimal spanning tree of big graphs

Maryam Sabet, Mohammad Ghasemzadeh (2018), 10th conference on graph theory and algebraic combinactorics, يزد (No: 16174)

27. Efficient computation via delayed reorganization

Elham Mahdipour, Mohammad Ghasemzadeh (2017), 2nd international conference on combinatorics cryptography and computation, تهران (No: 16248)

28. پيش بيني شدت آسيب پذيري نرم افزارها با استفاده از سري هاي زماني

انسيه السادات آقائي ميبدي, محمد قاسم زاده, عاطفه خزاعي قوژدي (1396)، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم، گيلان (شماره: 16243)

29. بكارگيري پيكره هاي زباني در طراحي يك سامانه بازيابي اطلاعات دوزبانه

زينب مهرنهاد, محمد قاسم زاده, امين نظارات (1396)، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم، گيلان (شماره: 16245)

30. درخت تصميم مقياس پذير مبتني بر تقسيم سريع داده ها و پيش هرس

سميه لطفي, محمد قاسم زاده (1396)، دومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم، گيلان (شماره: 16247)

31. بهبود زمان پاسخ در موتورهاي جستجو با كاشه سازي جزئي پرس و جو ها

محمد چنگاني خوراسگاني, سجاد ظريف زاده, محمد قاسم زاده (1395)، بيست و دومين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران، تهران (شماره: 16242)

32. A variant of genetic algorithm for non-homogeneous population

Najmeh Alibabaie Dermeni, Mohammad Ghasemzadeh, Christoph Meinel (2016), The 2016 international conference applied mathematics computational science and systems engineering, رم (No: 12389)

33. Solution prediction for vulnerabilities using textual data

Atefeh Khazaei ghoojdi, Mohammad Ghasemzadeh, Christoph Meinel (2016), 13th international conference on applied computing, آلمان (No: 12128)

34. Geometric design by interactive and evolutionary design methods

Mohammad Mousavi, Mohammad Ghasemzadeh, Christoph Meine (2016), Vii european congress of methodology, (No: 12056)

35. مسئله مهاجرت زنده ماشين هاي مجازي

مجيد تجمليان, محمد قاسم زاده (1394)، دهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي، مشهد (شماره: 8974)

36. بررسي رويكردهاي ساخت درخت تصميم در مواجهه با داده هاي حجيم

سميه لطفي, محمد قاسم زاده (1394)، دهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي، مشهد (شماره: 9173)

37. يك روش آماري براي كاوش در داده هاي جريان دنباله اي

حيدر قاسم زاده, محمد قاسم زاده (1394)، چهل و ششمين كنفرانس رياضي ايران، (شماره: 8972)

38. كشف ناسازگاري در قواعد سيستم هاي خبره

سعيد دهقاني اشكذري, ولي درهمي, محمد قاسم زاده (1394)، چهل و ششمين كنفرانس رياضي ايران، (شماره: 8973)

39. Application of information technology techniques in design of a crm model for telecommunication company

, Mohammad Ghasemzadeh (2015), , اروميه (No: 8971)

40. به كارگيري روش داده كاوي تحصيلي براي هدايت تحصيلي دانش آموزان اول متوسطه به رشته هاي فني وحرفه اي/كاردانش

بهنام بامداد, محمد قاسم زاده, محمدرضا پژوهان (1393)، اولين سمپوزيوم رباتيك و هوش مصنوعي دانشگاه پيام نور، اهواز (شماره: 8970)

41. K-terminal network reliability evaluation using binary decision diagram

Mohammad Ghasemzadeh, Christoph Meinel, (2008), 3rd ieee int. conference on information communication technologies, دمشق (No: 1)